REGULAMIN
BIBLIOTEKI WYDZIAŁU PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII
UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU

I. PRZEPISY OGÓLNE

 1. Biblioteka Wydziału Pedagogiki i Psychologii jest specjalistyczną biblioteką naukową wchodzącą w skład systemu biblioteczno – informacyjnego Uniwersytetu w Białymstoku.
 2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory na miejscu (w Czytelni) wszystkim zainteresowanym.
 3. Prawo wypożyczania na zewnątrz mają określone grupy użytkowników.
 4. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za użytkowane materiały biblioteczne. W przypadku zauważenia uszkodzeń w otrzymanych wydawnictwach należy zgłosić je bibliotekarzowi. W razie uszkodzenia dzieła czytelnik obowiązany jest usunąć powstałe uszkodzenie. W przypadku zagubienia dzieła czytelnik obowiązany jest dostarczyć identyczny egzemplarz książki. Bibliotekarz może przyjąć za zagubioną książkę:
  1. inne dzieło wartościowe z punktu widzenia polityki gromadzenia zbiorów,
  2. oprawioną kopię kserograficzną zagubionego dzieła,
  3. ekwiwalent pieniężny.
 5. Wszelkich informacji dotyczących sposobu korzystania ze zbiorów i katalogów udziela Informatorium.
 6. Na zajęcia dydaktyczne udostępnia się wybrane publikacje, które wypożycza się nauczycielowi akademickiemu lub upoważnionemu przez niego studentowi, przy czym student zobowiązany jest w takim przypadku oprócz rewersu podpisanego przez nauczyciela akademickiego pozostawić swoją legitymację studencką. Wypożyczone na zajęcia dydaktyczne materiały należy zwrócić do biblioteki zaraz po zakończeniu zajęć.
 7. Przed otrzymaniem dyplomu ukończenia studiów lub w przypadku odejścia z uczelni studenci oraz pracownicy Wydziału Pedagogiki i Psychologii zobowiązani są uzyskać na karcie obiegowej pieczątkę oraz podpis upoważnionego pracownika biblioteki, stwierdzający uregulowanie zobowiązań wobec biblioteki.
 8. Nieprzestrzeganie regulaminu może spowodować utratę prawa do korzystania z biblioteki.

II. UDOSTĘPNIANIE NA MIEJSCU

 1. Czytelników wchodzących do Czytelni obowiązuje:
  1. pozostawienie w szatni okryć wierzchnich,
  2. pozostawienie teczek, toreb i plecaków w przeznaczonych do tego szafkach,
  3. wyłączenie telefonów komórkowych,
  4. zgłoszenie się do dyżurującego bibliotekarza i wpisanie się do księgi odwiedzin,
  5. zarejestrowanie u dyżurującego bibliotekarza wnoszonych do Czytelni publikacji nie będących własnością biblioteki,
  6. pozostawienie u bibliotekarza na czas korzystania z Czytelni legitymacji studenckiej, służbowej lub innego ważnego dowodu tożsamości,
  7. zajmowanie miejsca wskazanego przez bibliotekarza,
  8. zachowanie ciszy i porządku,
  9. niespożywanie posiłków i niepicie napojów.
 2. Użytkownik ma wolny dostęp do czasopism bieżących wyłożonych na półkach w Czytelni, chęć skorzystania z nich powinien zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi.
 3. Zbiory znajdujące się w magazynach wydaje bibliotekarz po uprzednim złożeniu przez czytelnika zamówienia na wypełnionym rewersie. Po skorzystaniu czytelnik zwraca wydawnictwa bezpośrednio bibliotekarzowi.
 4. Czytelnik może zamówić jednorazowo w Czytelni 3 woluminy. W wyjątkowych wypadkach bibliotekarz może określić mniejszą lub większą liczbę woluminów.
 5. Kategorie zbiorów przeznaczonych do udostępniania wyłącznie na miejscu:
  1. wydawnictwa zgromadzone w księgozbiorach podręcznych,
  2. czasopisma,
  3. wydawnictwa zwarte i ciągłe nieperiodyczne zgromadzone w księgozbiorze Czytelni,
  4. druki 19 w. oraz wydawnictwa unikatowe, szczególnie cenne dla biblioteki (tzw. księgozbiór „A”) udostępnia się wyłącznie do celów naukowych w Czytelni Naukowej oraz do celów ekspozycyjnych innym bibliotekom przy zapewnieniu właściwych warunków ich zabezpieczenia,
  5. zbiory audiowizualne (płyty, kasety wideo, kasety magnetofonowe) wypożycza się wyłącznie nauczycielom akademickim Wydziału Pedagogiki i Psychologii do celów dydaktycznych. Studenci mogą korzystać z w/w zbiorów tylko na miejscu w Czytelni.
 6. Wynoszenie czasopism, książek i innych materiałów bibliotecznych z Czytelni bez zgody pracownika biblioteki jest niedozwolone.
 7. Ze względu na dbałość o stan zbiorów ogranicza się czytelnikom możliwość wykonywania odbitek kserograficznych. W wyjątkowych przypadkach o wydaniu materiałów bibliotecznych „na ksero” decyduje bibliotekarz dyżurujący.
 8. „Na ksero” nie wypożycza się:
  1. książek będących w Czytelni w 1 egz.,
  2. książek z księgozbioru podręcznego,
  3. wydawnictw z datą wydania do 1948 r. (zbiory historyczne),
  4. wydawnictw albumowych i druków szczególnie cennych z punktu widzenia biblioteki,
  5. wydawnictw bardzo zniszczonych, narażonych na rozerwanie,
  6. o wypożyczeniu „na ksero” czasopisma decyduje bibliotekarz dyżurujący.
 9. Reprografia materiałów znajdujących się w Czytelni możliwa jest przez wykonanie zdjęć aparatem fotograficznym.
 10. Przedstawiciele grup studenckich oraz pracownicy Uniwersytetu w Białymstoku mogą wypożyczać „na ksero” materiały niezbędne do procesu kształcenia.
 11. Osoby, które chcą reprodukować materiały biblioteczne, muszą stosować się do Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. Dziennik Ustaw Nr 24/1994 z późniejszymi zmianami.
 12. Istnieje możliwość krótkoterminowych wypożyczeń pracownikom naukowo-dydaktycznym Wydziału Pedagogiki i Psychologii oraz innym pracownikom Uniwersytetu w Białymstoku prowadzącym zajęcia dydaktyczne na Wydziale Pedagogiki i Psychologii. Wypożyczone materiały należy zwrócić w ciągu 7 dni, w innych przypadkach decyzje podejmuje kierownik.
 13. Zarządzenia wewnętrzne dotyczące wypożyczeń krótkoterminowych z księgozbioru Czytelni wydaje Kierownik Biblioteki na bieżący rok akademicki.

III. UDOSTĘPNIANIE NA ZEWNĄTRZ (WYPOŻYCZANIE)

 1. Prawo wypożyczania na zewnątrz mają:
  1. pracownicy Wydziału Pedagogikii Psychologii (również emeryci),
  2. studenci stacjonarni, niestacjonarni i podyplomowi Wydziału Pedagogiki i Psychologii,
  3. studenci Centrum Edukacji Nauczycieli,
  4. doktoranci Wydziału Pedagogiki i Psychologii (niebędący pracownikami Wydziału) na pisemny wniosek promotora,
  5. pracownicy Uniwersytetu w Białymstoku oraz studenci innych wydziałów Uniwersytetu w Białymstoku(drogą wypożyczeń międzybibliotecznych),
 2. Zapisu do Wypożyczalni dokonuje się na podstawie:
  1. legitymacji studenckiej oraz indeksu(studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Pedagogiki i Psychologii),
  2. karty słuchacza lub listy studentów zatwierdzonej przez Dziekanat (studenci studiów podyplomowych Wydziału Pedagogiki i Psychologii),
  3. pisemnego poświadczenia promotora o otwarciu przewodu doktorskiego na Wydziale Pedagogiki i Psychologii (studenci studiów doktoranckich Wydziału Pedagogiki i Psychologii),
  4. karty wolnego słuchacza (wolni słuchacze Wydziału Pedagogiki i Psychologii),
  5. legitymacji studenckiej oraz karty słuchacza CEN (studenci Centrum Edukacji Nauczycieli),
  6. dowodu tożsamości lub pisemnego potwierdzenia Kierownika Dziekanatu o zatrudnieniu (pracownicy Wydziału Pedagogiki i Psychologii),
  7. dowodu tożsamości (inni użytkownicy za zgodą Kierownika Biblioteki).
 3. Prawo do korzystania ze zbiorów Wypożyczalni nabywa się z chwilą aktywowania elektronicznej legitymacji studenckiej w systemie bibliotecznym lub otrzymania karty bibliotecznej, ważnych na czas trwania studiów/zatrudnienia.
  Czytelnik podpisuje deklarację, wyrażając zgodę na udział w komputerowym systemie udostępniania materiałów bibliotecznych.
 4. O każdej zmianie adresu domowego i nazwiska czytelnik obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić bibliotekę.
 5. Wypożyczeń dokonuje się na podstawie zamówienia elektronicznego. Wypożyczenia i zwroty rejestrowane w systemie bibliotecznym nie są potwierdzane rewersami.
 6. Wyjeżdżający za granicę na dłuższy okres powinni zwrócić wszystkie wypożyczone materiały biblioteczne.
 7. Studenci studiów stacjonarnych i podyplomowych mogą wypożyczyć - 10 woluminów na okres 30 dni,
  studenci studiów niestacjonarnych - 10 woluminów na okres 60 dni,
  studenci CEN - 5 woluminów na okres 30 dni,
  studenci posiadający kartę VIP-STUDENT:
       stacjonarni - 15 woluminów na okres 30 dni,
       niestacjonarni - 15 wolumniów na okres 60 dni,
  studenci dwóch kierunków studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii- dodatkowo 5 woluminów;
  członkowie Rady Absolwentów Wydziału Pedagogiki i Psychologii- 5 wolumniów na okres 30 dni,
  doktoranci - 10 woluminów na okres 30 dni,
  nauczyciele akademiccy - 15 woluminów na okres 90 dni.
  W uzasadnionych przypadkach kierownik biblioteki może zmniejszyć lub zwiększyć ilość wypożyczonych czytelnikowi książek.
 8. Czytelnik może jednorazowo przedłużyć termin zwrotu wypożyczonej książki. Prolongaty dokonuje drogą elektroniczną przed upływem obowiązującego terminu zwrotu.
 9. Biblioteka w uzasadnionych przypadkach (np. skontrum, remont) ma prawo żądać zwrotu wypożyczonych książek przed upływem ustalonego terminu
 10. Niedotrzymanie terminu zwrotu książek pociąga za sobą zablokowanie konta czytelnika.
 11. Z chwilą wypożyczenia książki czytelnik staje się za nią całkowicie odpowiedzialny i obowiązany jest zwrócić ją w nieprzekraczalnym terminie, w takim stanie, w jakim została mu udostępniona. W przypadku zauważenia uszkodzeń w otrzymanych wydawnictwach należy zgłosić je bibliotekarzowi przed wypożyczeniem.
 12. Czytelnik, który przetrzymuje wypożyczone książki ponad określony termin otrzymuje upomnienie. Jeżeli po trzykrotnym upomnieniu czytelnik nadal nie zwróci wypożyczonych książek, biblioteka ma prawo pozbawić go czasowo lub całkowicie prawa do korzystania z Wypożyczalni.
 13. Student/Pracownik, który zakończył lub przerwał naukę/pracę na Wydziale Pedagogiki i Psychologii traci prawo korzystania z Wypożyczalni. Zobowiązany jest niezwłocznie rozliczyć się z biblioteką (zwrócić wypożyczone materiały).

IV. OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE W CZYTELNI I WYPOŻYCZALNI

 1. Opłata za zgubioną lub zniszczoną przekładkę z numerem miejsca w Czytelni- 10,00 zł
 2. Duplikat zagubionej karty bibliotecznej- 5,00 zł
 3. Ekwiwalent za zagubiony klucz do szafki samoobsługowej- 15,00 zł

Białystok, dn. 27.09.2013 r.

Kierownik Biblioteki
mgr Danuta Albowicz

Niniejszy regulamin zatwierdzam
Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii
dr hab. Mirosław Sobecki, prof. UwB