strefa
Pedagogika pierwszego stopnia Strona główna / Kandydaci / Rekrutacja / Rekrutacja - studia stacjonarne
ZASADY REKRUTACJI NA WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII   
Uniwersytetu w Białymstoku na rok akademicki 2018/2019
 
Pedagogika, stacjonarne studia pierwszego stopnia
 
Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:    język polski i język obcy
 
I.
Kandydaci, którzy zdali „nową maturę”:
 
 
 
Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z języka obcego i języka polskiego - poziom podstawowy lub rozszerzony.
 
II.
Kandydaci, którzy zdali „stara maturę”
 
 
 
Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z języka obcego i języka polskiego.
W przypadku niezdawania języka obcego na egzaminie dojrzałości będzie brany pod uwagę inny przedmiot zdawany na egzaminie dojrzałości wskazany przez kandydata.
 
III.
Kandydaci, którzy zdali Maturę Międzynarodową (IB):
 
 
 
Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z języka obcego i języka polskiego - poziom niższy (SL) lub poziom wyższy (HL).
 
IV.
Kandydaci posiadający dyplom European Baccalaureate (EB):
 
 
 
Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z języka obcego i języka polskiego - poziom podstawowy lub rozszerzony.
 
V.
Kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą:
 
 
 
Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzałości z języka polskiego, w przypadku niezdawania języka polskiego na egzaminie maturalnym kandydat przystępuję do egzaminu ustnego z języka polskiego
 
Limit miejsc – 240
 
Więcej informacji nt. rekrutacji, w tym sposób przeliczania punktów, na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów pod zakładką Katalog/Kierunki lub Katalog/Uczelnie/Uniwersytet w Białymstoku/Jednostki prowadzące studia/Wydział Pedagogiki i Psychologii – 
 
  
Harmonogram rekrutacji:
Harmonogram
22 maja – 06 lipca 2018 r.
Rejestracja kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) oraz wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów.
06 lipca 2018 r.
Ostatni dzień rejestracji kandydatów w systemie IRK.
Ostatni dzień wpłaty opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów.
16 lipca 2018 r.
do godz. 14:30
Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).
17 - 19 lipca 2018 r.
do godz. 14:30
Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów.
Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (WKR)
20 lipca 2018r.
Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (w związku z niewyczerpaniem liczby miejsc).
 
23 - 24 lipca 2018r.
Kolejna tura przyjmowania dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów (w przypadku niewyczerpania limitu miejsc, na skutek rezygnacji kandydatów, WKR uzupełnia listę kandydatów o osoby zajmujące kolejne pozycje na liście rankingowej).
Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (WKR) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 lipca 2018 r. do godz. 14:30.
27 lipca 2018 r.
od godz. 14:30
Ogłoszenie kandydatom wyników rekrutacyjnych na I rok studiów w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).
Od 28 lipca 2018 r.
Przyjmowanie odwołań od decyzji WKR.
Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.
 
Z postępowania kwalifikacyjnego są zwolnieni Laureaci i finaliści następujących olimpiad stopnia centralnego:
 • Olimpiady Artystycznej,
 • Olimpiady Filozoficznej,
 • Olimpiady Historycznej,
 • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,
 • Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
 • Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka,
 • Olimpiady Losy Polaków na Wschodzie po 17 września 1939 roku,
 • Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej,
 • Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym,
 • Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej,
 • Olimpiady Wiedzy o III RP,
 • Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej,
 • Olimpiady Języka Łacińskiego,
Kandydatowi na studia przysługują wyżej wymienione uprawnienia tylko raz, w roku uzyskania świadectwa dojrzałości i dotyczą jednego kierunku studiów na Uniwersytecie w Białymstoku – wybranego przez kandydata.

Od kandydatów na I rok studiów wymagane są następujące dokumenty:
 • podanie o przyjęcie na studia (ankieta osobowa) - formularz należy wydrukować z systemu IRK,
 • deklaracja językowa - formularz należy wydrukować z systemu IRK,
 • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej - formularz należy wydrukować z systemu IRK,
 • ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
 • ksero świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu).
  
Rekrutacja prowadzona jest na kierunek Pedagogika, w ramach którego oferujemy 5 specjalności. Student wybiera specjalność po zaliczeniu I semestru studiów.
 
Specjalności:
 1. Animacja kultury z arteterapią opis sylwetki absolwenta
 2. Edukacja medialna opis sylwetki absolwenta
 3. Opiekuńczo-wychowawcza opis sylwetki absolwenta
 4. Pedagogika resocjalizacyjna opis sylwetki absolwenta
 5. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna opis sylwetki absolwenta

Kontakt w sprawie rekrutacji - Dziekanat A.15 (parter):
tel: 85 745 75 42   e-mail:
pip.rekrutacja@uwb.edu.pl