strefa
Zakład Dydaktyki Ogólnej Strona główna / Pracownicy / Katedry, Zakłady, Pracownie

Dr hab. Anna Karpińska, prof. UwB

Lista publikacji-


Biogram naukowy

Jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu w Białymstoku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii; od 2000 roku kieruje Zakładem Dydaktyki Ogólnej, kształtując jego oblicze naukowe i aktywnie uczestnicząc w promowaniu młodej kadry. Od 2008 roku pełni funkcję wiceprzewodniczącej Zespołu Dydaktyki Ogólnej działającego pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Jest organizatorem i kierownikiem naukowym cyklicznych ogólnopolskich Augustowskich Spotkań Naukowych „Edukacja w dialogu i perspektywie”. W jej dorobku  znajduje się ponad 150 publikacji naukowych. Jest autorką 4 książek z zakresu niepowodzeń edukacyjnych. Pod jej redakcją naukową ukazało się 18 monografii poświęconych m.in. wyznacznikom powodzeń edukacyjnych (1994), szkolnictwu niepaństwowemu (1997) oraz edukacji w dialogu i perspektywie (2001-2011).

Ponadto opublikowała 130 artykułów i rozpraw naukowych. Zapraszana jest do udziału w Komitetach Naukowych prestiżowych seminariów naukowych, m.in.: Tatrzańskiego Sympozjum Naukowego „Edukacja Jutra”, Wielkopolskiego Forum Pedagogicznego „Ewaluacja i innowacje w edukacji”, Ogólnopolskich Konferencji Naukowych z udziałem Gości Zagranicznych „Indywidualizacja w edukacji wczesnoszkolnej” (UMCS). Jest członkiem wielu komitetów redakcyjnych, m.in.: polsko-ukraińskiego Kolegium Redakcyjnego „Monolog-dialog kultur”, Rady Naukowej „Rocznika Komisji Nauk Pedagogicznych” PAN – Oddział w Krakowie, Rady Naukowej Wydawnictwa Uniwersyteckiego „Trans Humana”, Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego Gier Sportowych.  Wypromowała 2 doktorów i uczestniczyła w 15 przewodach doktorskich w charakterze recenzenta.

Jej zainteresowania naukowe związane są z efektywnością procesu kształcenia i  koncentrują się wokół powodzeń a zwłaszcza niepowodzeń edukacyjnych – ich rozmiarów, przejawów, uwarunkowań, skutków, sposobów zapobiegania oraz nowych pól badawczych, m.in. biografii ludzkich naznaczonych niepowodzeniami, koincydencji niepowodzeń dydaktycznych i wychowawczych. Interesują ją także tendencje we współczesnej dydaktyce, szczególnie neurodydaktyczne implikacje dla organizacji procesu kształcenia.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne
Dydaktyka Ogólna (wykłady)
Seminaria licencjackie
Seminaria magisterskie


 

dr hab. Katarzyna Borawska-Kalbarczyk
Kontakt:
e-mail: borawska@uwb.edu.pl
 


Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku (obecnie Uniwersytet w Białymstoku), adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Ogólnej.

Zainteresowania związane z  rozprawą doktorską (stworzonej pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Putkiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego) dotyczyły umiejętności językowych dziecka w edukacji wczesnoszkolnej analizowanych przez pryzmat procesu tworzenia narracji. Efektem tego etapu rozwoju naukowego była autorska publikacja „Diagnoza umiejętności językowych dziecka kończącego edukację wczesnoszkolną”.
Obecnie koncentruje się na problematyce information literacy (kompetencji informacyjnych) uczniów w procesie tworzenia wiedzy w szkole i szeroko rozumianych przemian związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego.

Autorka ponad 50 artykułów i prac naukowych z zakresu procesu kształcenia, jego wielorakich uwarunkowań oraz funkcjonowania ucznia i szkoły na tle przemian społeczeństwa informacyjnego.

Prowadzone przedmioty:


Dydaktyka ogólna (w tym też dla studentów Centrum Edukacji Nauczycieli)
Nowoczesne tendencje w dydaktyce
Teoria komunikowania
Seminaria magisterskie i licencjackie.


 

Dr Karol Kowalczuk

Kontakt:
e-mail: k.kowalczuk@uwb.edu.pl

Lista publikacji-

 

Zainteresowania naukowe:

Dotyczą zastosowania „nowych” mediów w procesie kształcenia. W szczególności zaś wykorzystania gier komputerowych w procesie edukacyjnym jako nowoczesnego środowiska dydaktycznego.

 

 Prowadzone przedmioty:

Technologia informacyjna
Podstawy technik multimedialnych


 

 

Dr Alina Szwarc

Kontakt:
e-mail: a.szwarc@uwb.edu.pl
 
Zainteresowania naukowe

Koncentrują się wokół zagadnień z obszaru ontodydaktyki. Prowadzone analizy teoretyczne oraz badania empiryczne dotyczą problematyki doboru treści kształcenia jako elementu procesu dydaktyczno – wychowawczego (m. in. w warunkach różnorodności kulturowej). Aktualnym przedmiotem pogłębionych refleksji czyni zmiany w treściach kształcenia wynikające z reformy programowej na różnych etapach edukacyjnych.

 
Granty naukowe
  • Dobór i realizacja treści kształcenia w środowisku zróżnicowanym kulturowo. Grant finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2009 – 2011 jako projekt badawczy (umowa nr 1744/B/H03/2009/37)
  • Projekty badawcze finansowane ze środków przyznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do prowadzenia badań naukowych służących rozwojowi młodych naukowców: Dobór treści kształcenia w środowisku zróżnicowanym kulturowo (2011), Współczesna szkoła w perspektywie ontodydaktycznej (2012), Treści kształcenia jako element procesu dydaktyczno – wychowawczego (2013)

 

 Prowadzone zajęcia dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia):

Dydaktyka ogólna, Nowoczesne tendencje w dydaktyce, Technologia informacyjne, Seminaria magisterskie i licencjackie.
 

 


 

Dr Walentyna Wróblewska

Dr Walentyna Wróblewska


Zainteresowania naukowo – badawcze:

koncentrują się wokół problematyki uczestników procesu edukacyjnego szkoły wyższej. Prowadzi badania dotyczące aspiracji edukacyjnych studentów w różnych aspektach, analizuje uwarunkowania ich dążeń edukacyjnych. Monitoruje dynamikę aspiracji edukacyjnych studentów w obliczu przemian cywilizacyjnych, procesów integracyjnych i globalizacyjnych. Ważny etap badawczy, to analiza przebiegu i poziomu działań autoedukacyjnych studentów w uniwersytetach polskich oraz próba poszukiwania warunków sprzyjających do realizacji autoedukacji w uczelniach. Ponadto diagnozuje sytuację studentów w zmieniającej się szkole wyższej, a w szczególności motywy podejmowania studiów, oczekiwania, satysfakcję bądź niezadowolenie ze studiowania, aktywność programową i pozaprogramową studentów, ich osiągnięcia,  a także losy absolwentów. Analizuje opinie studentów o zachodzących zmianach w szkołach wyższych.  W swoich badaniach poszukuje optymalnych rozwiązań do kreowania edukacji akademickiej zorientowanej na studenta. Interesuje się przede wszystkim dydaktyką szkoły wyższej i nowoczesnymi tendencjami w dydaktyce. Jest autorką ponad 100 publikacji: artykułów, opracowań redakcyjnych i książek.
Jest członkiem Zespołu Dydaktyki Ogólnej działającego pod patronatem KNP PAN, członkiem Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w Oddziale Białostockim oraz Stowarzyszenia Trans Humana.Prowadzi zajęcia dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia) z przedmiotów:

Podstawy dydaktyki ogólnej
Nowoczesne tendencje w dydaktyce
Dydaktyka szkoły wyższej
Seminarium magisterskie
Seminarium licencjackie

 

Publikacje (lata 2013- 2015)-

Konferencje (lata 2013- 2015)-
 


 

Dr Monika Zińczuk

Zainteresowania naukowe:

Przedmiotem analiz literaturowych i empirycznych czyni kreowanie efektywnego środowiska uczenia się i nauczania. Jej zainteresowania dotyczą sposobów zapobiegania niepowodzeniom edukacyjnym (profilaktyki, diagnozy i terapii pedagogicznej). Poszukuje inspiracji wśród nowych strategii edukacyjnych wspomagających proces kształcenia, upatrując w nich szans minimalizacji trudności szkolnych. Pogłębia wiedzę na temat właściwości pracy umysłowej, zdolności i motywacji, neurodydaktyki, stylów indywidualnego uczenia się i nauczania, aktywizujących metod dydaktycznych.

 

Granty naukowe:

Projekty badawcze finansowane ze środków przyznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców: Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym uczniów gimnazjum (stan – uwarunkowania – propozycje) (2011), Minimalizacja niepowodzeń szkolnych – potrzebą współczesnej edukacji (2012), Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (2013).


Publikacje (lata 2013- 2015)-

Konferencje (lata 2013- 2015)-Prowadzone przedmioty:

Dydaktyka ogólna (ćwiczenia)
Nowoczesne tendencje w dydaktyce (ćwiczenia)
Multimedialne pakiety informacyjne (ćwiczenia)
Technologie informacyjne w diagnozie i terapii pedagogicznej (ćwiczenia)
Metodyka wykorzystania multimediów w kształceniu przedmiotowym (ćwiczenia, wykłady)
Elektroniczne formy diagnozy i ewaluacji (ćwiczenia, wykłady)
Zajęcia fakultatywne: Kinezjoterapia – terapia i edukacja przez ruch, Nauczyciel-wychowawca kontra niepowodzenia szkolne, Techniki efektywnego nauczania i uczenia się (ćwiczenia, warsztaty)
Seminarium licencjackie i magisterskie


 

Mgr Piotr Remża
Kontakt:
e-mail: p.remza@uwb.edu.pl
 

Zainteresowania naukowe:

Dotyczą matematyki, informatyki, efektywności procesu kształcenia  oraz zastosowania nowoczesnych środków dydaktycznych. W szczególności zaś sposobu zapobiegania niepowodzeniom szkolnym w matematyce przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Prowadzone badania literaturowe koncentrują się wokół tematu: „Matematyka jako przedmiot sprawczy niepowodzeń szkolnych na IV etapie edukacyjnym. Stan, uwarunkowania, propozycje minimalizacji.”


Publikacje (lata 2013- 2015)-

Konferencje (lata 2013- 2015)-

 

Prowadzone przedmioty:

Technologia Informacyjna - ćwiczenia (laboratoria)
Podstawy matematyki i przyrody - wykłady, ćwiczenia
Technologia informacyjna w nauczaniu na odległość - ćwiczenia
Inteligentne systemy uczące - wykłady, ćwiczenia
Zdalne nauczanie - wykłady, ćwiczenia
Metodyka tworzenia edukacyjnych programów komputerowych - wykłady, ćwiczenia
Gry i zabawy z tablicą interaktywną - fakultet (warsztaty)