Strona główna / Pracownicy / Katedry, Zakłady, Pracownie / Zakład Edukacji Wizualnej

W skład  Zakładu Edukacji Wizualnej wchodzi:
-Pracownia Historii i Teorii Sztuki

e-mail: zew@uwb.edu.pl

Kontakt: (85) 745 72 69

Pracownicy:

Dr hab. Marzanna Morozewicz, prof. UwB - kierownik Zakładu

dr hab. Andrzej Kisielewski, prof. UwB
dr Dorota Świdzińska


Pracownicy Zakładu Edukacji Wizualnej w swojej działalności łączą aktywność artystyczną z pracą naukową oraz dydaktyczną.


Obszary zainteresowań:


1.Ekspresja plastyczna dzieci i młodzieży. Badania ekspresji przynależnej poszczególnym dziedzinom sztuk wizualnych. Innowacyjność technik i narzędzi oraz tworzenie oryginalnych metod pracy w warsztacie artystycznym jako czynniki stymulujące wizualną ekspresję dzieci i młodzieży.
2.Arteterapia jako praktyka społeczna oraz sposób oddziaływania terapeutycznego przy pomocy kreacji artystycznej.
3.Autobiografizm w sztuce artystów współczesnych. Indywidualizm twórców oraz dążenie do eksponowania własnego ja jako czynniki powodujące wypracowanie autotematycznych i autoreprezentacyjnych form narracji artystycznej. Zjawisko autobiografizacji sztuki współczesnej.
4.Historia i teoria sztuki XX i XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • relacji pomiędzy sztuką nowoczesną (awangardową) a różnymi zjawiskami kultury popularnej
 • zjawiska prymitywizmu w sztuce awangardowej I połowy XX wieku
 • praktyk subwersywnych w sztuce XX i XXI wieku

5.Problemy współczesnej kultury wizualnej, z zaakcentowaniem badań nad związkami obrazu z  nowoczesną kulturą symboliczną.
6.Teoria kultury współczesnej ze szczególnym uwzględnieniem jej nowej subdyscypliny jaką jest antropologia neoliberalizmu.

Program działalności artystycznej odnosi się do jak najszerszego upubliczniania autorskich dzieł wizualnych w formie:
Wystaw indywidualnych oraz zbiorowych prezentowanych w instytucjach sztuki w obiegu krajowym i międzynarodowym.

 • Autorskich realizacji artystycznych w przestrzeni publicznej.
 • Udziału w krajowych i międzynarodowych projektach artystycznych z zakresu sztuk wizualnych.
 • Uczestnictwa w programach twórczych (rezydencjach) organizowanych przez krajowe i międzynarodowe instytucje sztuki.
 • Realizacji plastycznych opraw imprez artystycznych.
 • Udziału w krajowych oraz międzynarodowych festiwalach, przeglądach i konkursach z zakresu sztuk wizualnych (w roli uczestnika lub jurora)Działalność dydaktyczna - przedmioty nauczania realizowane przez pracowników Zakładu Edukacji Wizualnej:

 • Antropologia kultury
 • Antropologiczne podstawy kulturoznawstwa
 • Arteterapia
 • Arteterapia w edukacji
 • Edukacja plastyczna z metodyką
 • Estetyka
 • Formy manualne w terapii
 • Formy ekspresji plastycznej
 • Historia sztuki
 • Interpretacja dzieła sztuki
 • Komunikacja wizualna w reklamie i public relations
 • Kultura plastyczna
 • Marketing w kulturze
 • Metodyka edukacji plastycznej w przedszkolu i szkole
 • Podstawy wiedzy o kulturze
 • Podstawy wiedzy o sztuce
 • Problemy sztuki współczesnej
 • Sztuka nowoczesna
 • Sztuki plastyczne w terapii
 • Teoria i historia public relations
 • Teoria i historia reklamy
 • Teoria kultury
 • Teoria sztuki
 • Terapia przez plastykę
 • Terapia przez sztukę
 • Upowszechnianie plastyki
 • Wybrane problemy kultury współczesnejZakład Edukacji Wizualnej na stałe współpracuje z lokalnymi instytucjami sztuki:

- Galerią ARSENAŁ w Białymstoku: 
http://galeria-arsenal.pl/
- Galerią Sleńdzińskich w Białymstoku:  http://galeriaslendzinskich.pl/
- Muzeum Podlaskim w Białymstoku: 
http://www.muzeum.bialystok.pl/ 

Dr hab. Marzanna Morozewicz, prof. UwB - kierownik Zakładu

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar

Zajmuje się twórczością artystyczną w obszarze sztuk wizualnych: malarstwa (obrazy, obiekty malarskie), tkaniny, rysunku i fotografii. W swojej pracy podkreśla znaczenie płci artysty i uznaje ją za główny wyznacznik wszelkiej twórczości artystycznej. Szczególnie zajmuje się analizą ekspresji kobiecości w sztuce współczesnej. Twórczość własną opiera na rozumieniu kobiecości jako doświadczenia wewnętrznego. Centralną kategorią tego doświadczenia stają się emocje, intymny świat wewnętrzny, a także świat zewnętrzny, który odbierany jest sensualnie.


Wybrane wystawy indywidualne
• MARTWE  NATURY, Galeria Arsenał, Białystok 2008 /katalog/
• WIDOK ZAPOŻYCZONY, Galeria Biała, Lublin 2011/2012 /katalog/
• TU I TERAZ, Galeria Sleńdzińskich, Białystok 2017 /katalog/
• MARTWE NATURY, Białoruski Państwowy Uniwersytet, Katedra Dizajnu, Mińsk 2017
• OBRAZY, Galeria Nowe Skrzydło, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2017

Wybrane wystawy zbiorowe
• W CO GRAJĄ  POLACY?, Muzeum Nationale de Arta Contemporana, Bukareszt 2008
• P-ART, Open Art Galerie, Munsterland Festival Part 4, Borken (Niemcy) 2008
• POLKA PALACE, Galeria Arsenal, Białystok 2008
• ZAKAMARKI, BWA Galeria Sanocka, Sanok 2009 /katalog/
• ZAPACH  KOBIETY, Galeria im. Sleńdzińskich, Białystok 2012 /katalog/  
• MECHANICZNE OKO, Galeria Zajezdnia, Lublin 2013
• PAMIĘĆ. REJESTRY I TERYTORIA, Galeria Międzynarodowego Centrum Kultury, Kraków 2013 /2014/ katalog/
• OGRODY, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2015
• BIAŁA TRANSFORMACJA 1985-2015, Galeria Biała, Lublin 2015
• NOWE ILUSTRACJE, Galeria Arsenał, Białystok 2016 /katalog/
• DADA TAK? TAK!, Galeria Biała, Lublin 2016
• I…, Galeria Forum, Wydział Sztuk Pięknych UMK, Toruń 2017/2018
Laureatka Stypendium Artystycznego Prezydenta Miasta Białegostoku na 2018 rok, przyznawanego twórcom profesjonalnym zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami (stypendium zostało przyznane na realizację projektu fotograficznego pt. STĄPANIE).

Autorska strona:  http://www.mamo.art.pl/
 


 

dr hab. Andrzej Kisielewski, prof. UwB

 PRACOWNIA HISTORII I TEORII SZTUKI / WORKSHOP OF ART HISTORY AND THEORY OF ART

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar

Pracownia utworzona w 2017 roku zajmuje się refleksją i badaniami poświęconymi kulturze artystycznej XX i XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu sztuki awangardowej i modernizmu początku XX wieku na sztukę współczesną i nowoczesną kulturę wizualną, której elementami są reklama, wzornictwo przemysłowe, grafika użytkowa. Drugie pole zainteresowania stanowi teoria sztuki XX i XXI wieku i antropologia sztuki.

Workshop, created in 2017 year, deals with researches of artistic culture of the twentieth and twentieth first centuries with emphasis of avantgarde art and modernism of the early twentieth century and theirs influents on the contemporary art and modern visual culture. The second subject matter in research of Workshop is anthropology of art of societas named “primordial” or “natives”.

Wybrane publikacje / Selected publiactions:
Książki / Books


Andrzej Kisielewski, Prymitywizm w sztuce awangardy pierwszej połowy XX wieku. Mitologie i obrazy pierwotności, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2011.
Andrzej Kisielewski, Sztuka i reklama. Relacje między sztuka i kulturą, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 1999.
Andrzej Kisielewski, Karny, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana w Białymstoku             i Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Białystok 1995.

Książki redagowane i współredagowane / Edited and co-edited books

Przyszłość kultury, red. A. Kisielewska, A. Kisielewski, M. Kostaszuk-Romanowska, Wydawnictwo Prymat, Białystok 2017.
PRL-owskie re-sentymenty, red. A. Kisielewska, A. Kisielewski, M. Kostaszuk-Romanowska, Wydawnictwo KATEDRA, Gdańsk 2017 (książka w przygotowaniu).
Sztuka i nie-sztuka. Rozważania o kulturze artystycznej, kulturze popularnej i kulturze najszerzej pojętej. Białostocka Wszechnica Kulturoznawcza 2011-2014. Część I,   red. A. Kisielewski, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2015.
Mity, legendy i historie. Białostocka Wszechnica Kulturoznawcza 2011-2014. Część II,             red. A. Kisielewski, A. Kisielewska, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2016. Kultura pragnień i horyzonty neoliberalizmu, red. W. J. Burszta, A. Kisielewski, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2015.
Artystów gry z kulturą, red. A. Kisielewski, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2009.


 

Dr Dorota Świdzińska

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar

 Głównym obszarem zainteresowań artystyczno-naukowych jest schyłek życia kobiety, czas jej biologicznego i emocjonalnego wygasania, przygotowywania się jednostki ludzkiej do odchodzenia. Szczególnie zajmuje ją miejsce kobiety sędziwej we współczesnym społeczeństwie oraz to, jakie pełni ona w nim funkcje. W swojej pracy artystycznej  wypowiada się za pomocą autorskich realizacji multimedialnych (w których wykorzystuje technologie cyfrowe, przedmiot i przestrzeń symboliczną) oraz za pomocą sztuki akcji (happening i performance).


Wybrane autorskie projekty artystyczne
• Sąsiadki, Galeria nad Wisłą, Toruń 2010 (katalog)
• Hand Made,  Muzeum Rzeźby im. Alfonsa Karnego, oddział Muzeum Podlaskiego, Białystok 2011 (katalog)
• Zapach Kobiety,  Galeria im. Sleńdzińskich, Białystok 2012 (katalog)
• Czas Zatrzymany, Galeria im. Sleńdzińskich, Białystok 2012
• Dzienniczek,  Galeria Scena, Koszalin 2013 (katalog)
• Wystawa malarstwa, grafiki i rzeźby grupy twórczej OtwARTa Grupa,  Galeria TPSP „Przy Bramie”, Lublin 2013   
• ON,  Dom Muz, Toruń 2013 (katalog)
• Przemijanie, Galeria Biblioteki PTTK, Warszawa 2013 (katalog)
• Oczekiwanie, Galeria Wschodnia, Łódź 2014 (katalog)
• Orszak, Galeria Manhattan, Łódź 2014
• Marylin, Galeria Nowe Skrzydło, Białystok 2014
• ...wola Twoja, Galeria Zajezdnia, Lublin 2015
• W stronę lasu, Galeria Obok, Białowieża 2015
• Archiwum, Galeria Wozownia, Toruń 2016
• Marilyn byłaby jedną z nas, Galeria Manhattan, Łódź 2016
• 25 lat Galerii nad Wisłą, Galeria ZPAP, Toruń 2016
• Spacer, Galeria Nowe Skrzydło, UwB, Białystok 2017


Wybrane dydaktyczne projekty twórcze
• Kreatywna mandala, Galeria Młodych, Młodzieżowy Dom Kultury, Białystok 2009
• Action painting i pop-art, studencka wystawa powarsztatowa, Galeria Arsenał, Białystok 2009
• Studenckie inspiracje malarstwem amerykańskim, Galeria Młodych, Młodzieżowy Dom Kultury, Białystok 2010
• I am (inicjał, autoportret, maska), wystawa studentów, Wydział Pedagogiki
i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku, 2010
• Bezdomny anioł, wystawa studentów i uczniów szkół podstawowych, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku, 2011
• Multiplikacja – autoportret, wystawa studentów Aula Wydziału Architektury, Politechnika Białostocka, 2011
• Poczuj biel i stań się bielą, Festiwal Nauki i Sztuki, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytet w Białymstoku, 2011
• Żółty, Festiwal Nauki i Sztuki Wydział Pedagogiki
i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku, 2012
• Maska, powarsztatowa wystawa studentów, Festiwal Nauki i Sztuki,                  Uniwersytet w Białymstoku, Galeria Młodych, Młodzieżowy Dom Kultury, Białystok 2012
• Wielkoformatowa ekspresja, wystawa malarstwa zorganizowana w ramach XXVI Letniej Szkoły Młodych Pedagogów Światy życia codziennego uczestników interakcji wychowawczych. Eksploracje – Analizy – Interpretacje, Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytetu w Białymstoku, 2012
• Madonny, wystawa malarstwa, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet
w Białymstoku, 2012
• Tekturowe anioły, wystawa form przestrzennych, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku, 2012
• Niebieski, Festiwal Nauki i Sztuki, Wydział Pedagogiki
i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku, 2012
• Stań się aniołem, wystawa fotograficzna, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku, 2013
• Katedra, wystawa studenckich grafik, Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku, 2014
• Czerwony, Festiwal Nauki i Sztuki Wydział Pedagogiki
i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku, 2014
• Cień anioła, wystawa studentów, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku, 2014
• Wystawa świąteczna, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku, 2014
• Cień Anioła, wystawa fotograficzna, Galeria Nowe Skrzydło, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku, 2014
• Czy sztuka kopie?, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku, 2015
• Architektura gotyku, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku, 2015
• Trele ptaków, Kampus Uniwersytetu w Białymstoku, 2015
• Być Mikołajem, wystawa fotograficzna studentów, Galeria Nowe Skrzydło, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku, 2015
• Malarstwo ekspresyjne wielkoformatowe, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku, 2016
• Monogram, logo, projektowanie artystyczne, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku, 2016
• Kompozycje linearne, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku, 2016
• Zwierzę na szaro, Festiwal Nauki i Sztuki, Galeria Nowe Skrzydło, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku, 2017
• Jak anioł, wystawa prac malarskich studentów kierunku Praca Socjalna, Galeria Nowe Skrzydło, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku, 2017
• Mandala, wystawa prac studentów specjalności Animacja Kultury z Arteterapią, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku, 2018