strefa
Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Pedagogicznych Strona główna / Pracownicy / Katedry, Zakłady, Pracownie

Kontakt: (85) 745 72 83

Pracownicy:

Dr hab. Anna Krajewska - kierownik pok.(B229)


Dr Alicja Korzeniecka–Bondar

Dr Marta Kowalczuk-Walędziak
Dr Beata Kunat
Dr Katarzyna Szorc
Dr Tomasz Prymak

 

Historia Zakładu Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Pedagogicznych

Zakład został powołany w 1997 roku, Kierowanie Zakładem powierzono dr hab. Włodzimierzowi Prokopiukowi, prof. UwB, który pełnił tę funkcję przez szereg lat. Dr hab. Włodzimierz Prokopiuk pracując w Zakładzie Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Pedagogicznych był wykładowcą Pedagogiki ogólnej i Współczesnych kierunków
w pedagogice. Był promotorem licznych prac naukowych (licencjackich, magisterskich
i doktorskich), w tym promotorem czterech rozpraw doktorskich pracowników zatrudnionych obecnie w Zakładzie Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Pedagogicznych: Alicji Korzenieckiej – Bondar, Marty Kowalczuk – Walędziak, Katarzyny Szorc, Beaty Kunat.
Z inicjatywy dr hab. Włodzimierza Prokopiuka w Zakładzie organizowano (i organizuje się) wiele spotkań seminaryjnych teoretyczno – metodologicznych prowadzonych przez wybitnych profesorów nauk humanistycznych (pedagogicznych) z kraju i zagranicy. Pracownicy Zakładu angażują się w wiele przedsięwzięć naukowo-dydaktycznych na rzecz Wydziału Pedagogiki i Psychologii. Podejmowana jest także współpraca z ośrodkami naukowo-badawczymi w kraju i za granicą.

Zainteresowania naukowe:

Przedmioty realizowane przez pracowników Zakładu:
•    na kierunku pedagogika:

Podstawy pedagogiki,
Pedagogika ogólna
Metodologia badań społecznych
Metody badań pedagogicznych
•    na kierunku praca socjalna:
Podstawy pedagogiki
Metodologia badań społecznych
•    na kierunku polityka społeczna:
Metody i techniki badań społecznych


 

Dr hab. Anna Krajewska

Kontakt:
e-mail: a.krajewska@uwb.edu.pl

Lista  publikacji (lata 2013- 2015)

Konferencje (lata 2013- 2015)

 

Zainteresowania naukowe:

Interesuje się dydaktyką szkoły wyższej, implikacjami przemian we współczesnym społeczeństwie dla funkcjonowania współczesnego uniwersytetu i dydaktyki akademickiej, szczególnie dla jakości procesu kształcenia i jego uczestników. Prowadzi badania w zakresie współdziałania dydaktycznego nauczycieli akademickich i studentów oraz jego uwarunkowań. Odrębny obszar zainteresowań związany jest z wykorzystaniem metod ilościowych w badaniach pedagogicznych.

Zajęcia dydaktyczne (wykłady/ćwiczenia):

•na kierunku pedagogika:

Podstawy metodologii nauk społecznych (studia pierwszego stopnia)
|Metodologia badań społecznych (studia drugiego stopnia)

•na kierunku praca socjalna:
Podstawy metodologii badań społecznych (studia pierwszego stopnia)
Metodologia badań społecznych (studia drugiego stopnia) 


 

 

Dr Alicja Korzeniecka – Bondar

Kontakt:
e-mail: alibon@uwb.edu.pl

Lista publikacji (lata 2013- 2016)

Konferencje (lata 2013- 2016)


Adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Pedagogicznych.


Zainteresowania naukowo – badawcze:

 • Podstawy pedagogiki: twórcze wiązanie teorii i praktyki edukacyjnej; filozoficzne podstawy edukacji
 • Metody badań jakościowych: teoria ugruntowana, fenomenografia
 • Pedeutologia: codzienność nauczycieli, doświadczanie czasu przez nauczycieli

Staże naukowe:

 • Zagraniczny staż naukowy na Wydziale Socjalno-Pedagogicznym Brzeskiego Uniwersytetu Państwowego im. A. S. Puszkina w Brześciu, 05.05.2014 – 09.06.2014.
 • Staż naukowy na Wydziale Nauk Społecznych, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Katedrze Pedagogiki Ogólnej, opiekun naukowy dr hab. Hanna Kędzierska, prof. UW-M, 09.11.2015 – 09.12.2015.


Pełnione funkcje:
Redaktor naczelna półrocznika „Parezja. Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN” ISSN 2353-7914 (od 2014) – więcej http://www.parezja.uwb.edu.pl/
Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych – w kadencji 2012 – 2016 oraz 2016 – 2020
Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego – Oddział Białystok (od 2014)
Fundator i członek Rady Programowej Fundacji Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji Społeczno – Pedagogicznych (od 2013)
Wiceprzewodnicząca Zespołu Samokształceniowego i Samopomocy Koleżeńskiej Doktorów pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (Zespół kierowany przez prof. zw. dr hab. Marię Dudzikową, UAM Poznań) (od 2010 - 2015)

Zajęcia dydaktyczne:

 • Podstawy pedagogiki (na kierunkach: pedagogika – Wydział Pedagogiki i Psychologii i kryminologia – Wydział Prawa),
 • Metody badań jakościowych,
 • Seminarium magisterskie i licencjackie
 • Preorientacja specjalnościowa

 

 

Dr Marta Kowalczuk – Walędziak

Lista publikacji (lata 2013- 2016)

Konferencje (lata 2013- 2016)


Adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Pedagogicznych.

Działalność dydaktyczna:

 • metodologia badań społecznych
 • badania ilościowe z elementami statystyki
 • research methods in education
 • współczesne koncepcje w edukacji wczesnoszkolnej

Staże naukowe:

 • staż naukowo-badawczy w University of Stefan cel Mare in Suceava, Rumunia, pod opieką naukową Assoc. Prof. PhD. Otilia Clipa (styczeń 2016);
 • staż naukowo-badawczy w University of Porto, Portugalia, pod opieką naukową Professor Amélia Lopes (04.05.2016-04.06.2016);
 • pobyt w University of Bari, Włochy, w celu prowadzenia zajęć naukowo-dydaktycznych (wykładów i ćwiczeń) dla studentów i nauczycieli akademickich (16.11.2015 - 20.11.2015)

Granty naukowe:

 • 2015-2019 ERASMUS + Application (573540-EPP-1-2016-1-BE-EPPKA2-CBHE-JP/ "Introducing Modules on Law and Rights in Programmes of Teacher Training and Educational Sciences", approved by the Executive Agency (EACEA) of the European Commission (wykonawca, obszar: kształcenie nauczycieli i nauki pedagogiczne);
 • 14.05.2015-31.12.2015: Współdziałanie uczelni z instytucjami społecznej praktyki edukacyjnej - wyzwania, dylematy, wskazania na przyszłość (nr 309/2015 BMN);
 • 2014-2015 “The Impact of Doctoral Studies on Teachers as Professionals and their Workplaces”- projekt badawczy własny realizowany przy współpracy z Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto (Prof. Amélia Lopes, Prof. Isabel Menezes);
 • 2015-2017 „The Usefulness of Master’s Studies and Master’s Degree Diploma Work for Teachers’ and Educators’ Professional Practice”; projekt badawczy własny realizowany we współpracy z Stefan cel Mare University, Romania; University of Latvia; University of Northampton, UK, University of Porto, Portugal, University of Bialystok, Poland;
 • 14.05.2014-31.12.2014: Współdziałanie instytucji społecznej praktyki edukacyjnej z uczelniami wyższymi – stan i uwarunkowania (nr 309/2014 BMN);
 • 2014-2017: „Academic Scholars as School Teachers: Motivations, Experiences and Perception of Teaching Practice” projekt badawczy własny (konsultacje naukowe - prof. James Watters, Queensland University of Technology, Brisbane, Australia);
 • 01.05.2013- 31.12.2013: Stan rozwoju nauk pedagogicznych w Polsce w pierwszej dekadzie XXI wieku (nr 344/2013 BMN).

Zainteresowania naukowo – badawcze:

 • kształcenie i rozwój zawodowy nauczycieli i pedagogów;
 • płaszczyzny, kierunki i mechanizmy transferu wiedzy naukowej do praktyki społeczno-pedagogicznej;
 • metodologia badań społecznych, edukacja statystyczna.

 

 Dr Beata Kunat

Kontakt:
e-mail: b.kunat@uwb.edu.pl

Lista publikacji (lata 2013- 2016)

Konferencje (lata 2013- 2016)

Zainteresowania i badania naukowe:
• Metodologia badań pedagogicznych: orientacje jakościowe w badaniach pedagogicznych.
• Pedeutologia: rozwój zawodowy nauczycieli, pasja zawodowa nauczycieli.
• Pedagogika twórczości: rozpoznawanie i rozwijanie twórczego potencjału człowieka, pasja jako czynnik twórczości człowieka.
• Pedagogika zdolności: sukcesy uczniów zdolnych, identyfikacja zdolności i  uzdolnień ucznia.
• Pedagogika sztuki: stan szkolnej edukacji plastycznej w Polsce, artysta – pedagog.

Granty naukowe:
• Tytuł projektu: Uwarunkowania rozwoju zawodowego nauczycieli plastyki. Projekt badawczy w ramach Badań Młodych Naukowców. Okres realizacji projektu: 30.04.2013-31.12.2013 – Kierownik projektu.
• Tytuł projektu: Mapa strategii, orientacji i podejść teoretyczno-metodologicznych badań jakościowych w pedagogice. Projekt badawczy w ramach Badań Młodych Naukowców. Okres realizacji projektu: 14.05.2014-31.12.2014 – Kierownik projektu.
• Tytuł projektu: Pasja w życiu zawodowym nauczycieli. Projekt badawczy w ramach Badań Młodych Naukowców. Okres realizacji projektu: 23.04.2015-31.12.2015 – Kierownik projektu.
• Tytuł projektu: Koncepcja cyklu innowacyjnych szkoleń rozwijających twórczy potencjał naukowców w zakresie ich współpracy z przedsiębiorstwami. Projekt badawczy w ramach programu „BRing. Nauki społeczne dla gospodarki” realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.04.02.00-00-126/11-00 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, działanie 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym. Okres realizacji projektu: 1.07.2013-31.10.2013 - Kierownik projektu.
• Tytuł projektu: Koncepcja innowacyjnych szkoleń rozwijających twórczy potencjał i kreatywność przedsiębiorców w zakresie ich współpracy z naukowcami jako narzędzie wspierania gospodarki opartej na wiedzy. Projekt w ramach programu VI edycja TEKLA PLUS-Stolica staży. Projekt realizowany w Poddziałaniu 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw-projekty konkursowe”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Lider projektu: Consulting Plus Sp. z o.o. Partner Urząd miasta stołecznego Warszawy; Okres realizacji projektu: 1.12.2013-1.06.2014 - Kierownik projektu.
• Grant Białostockie Talenty XXI wieku – I edycja, finansowany ze środków Prezydenta Miasta Białegostoku . Okres realizacji projektu: 01.02.2014-31.12.2014. Członek Zespołu ds. Projektu Talenty XXI wieku – badania naukowe, przygotowanie i wydanie publikacji  Success Story I Sukcesy uczniów zdolnych z serii Talenty XXI wieku.
• Grant Białostockie Talenty XXI wieku – II edycja, finansowany ze środków Prezydenta Miasta Białegostoku. Okres realizacji projektu: 01.01.2015-31.10.2015. Członek Zespołu ds. Projektu Talenty XXI wieku - badania naukowe, przygotowanie i wydanie publikacji Success Story II metody identyfikacji utalentowanych uczniów z serii Talenty XXI wieku.
• Grant Białostockie Talenty XXI wieku – III edycja, finansowany ze środków Prezydenta Miasta Białegostoku. Okres realizacji projektu: 01.01.2016-31.10.2016. Członek Zespołu ds. Projektu Talenty XXI wieku.


Staże badawcze:
• Staż badawczy w przedsiębiorstwie Scienceventure (Firma z woj. kujawsko-pomorskiego zajmująca się m.in. wspieraniem współpracy nauki i biznesu, realizacją projektów naukowo-badawczych i ich komercjalizacją).  Okres odbywania stażu: 1.03.2013-30.06.2013 (4 miesiące).
• Staż badawczy w Fundacji Life4Science (zajmującej się współpracą nauki z gospodarką) w ramach projektu szkoleniowo-stażowego „BRing. Nauki społeczne dla gospodarki” realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.04.02.00-00-126/11-00 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, działanie 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym, Biuro Projektu Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera Centrum Rozwoju Strategicznego w Krakowie. Okres odbywania stażu: 1.07.2013 - 31.10.2013 (4 miesiące).
• Staż badawczy w przedsiębiorstwie Scienceventure, oddział w Warszawie w ramach projektu stażowego  w ramach projektu „VI edycja TEKLA PLUS – Stolica staży”. Projekt realizowany w Poddziałaniu 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw-projekty konkursowe”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Lider projektu: Consulting Plus Sp. z o.o. Partner Urząd miasta stołecznego Warszawy. Okres odbywania stażu: 01.12.2013 do 1.06.2014 – (6 miesięcy).

Członkowstwo i funkcje pełnione w komitetach redakcyjnych czasopism naukowych:
Współzałożyciel i sekretarz redakcji  czasopisma „Creativity.  Theories-Research-Applications” www.creativity.uwb.edu.pl (międzynarodowe czasopismo naukowe wydawane w języku angielskim przez Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytetu w Białymstoku).

Członkowstwo w stowarzyszeniach:

Polskie Stowarzyszenie Kreatywności - członek od 2010.
Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Oddział w Białymstoku - członek od 2014


 

Dr Katarzyna Szorc

Lista publikacji -


Zainteresowania naukowe:

• Pedagogika ogólna – rozwój pedagogiki ogólnej w kontekście przemian cywilizacyjnych, paradygmat humanistyczny w badaniach nad edukacją
• Pedeutologia – rozwój zawodowy nauczyciela (bariery i możliwości), kompetencje nauczycielskie, przemiany w kształceniu nauczycieli (kształcenie teoretyczne
i praktyczne)


Prowadzone zajęcia:

• Pedagogika ogólna – wykłady i ćwiczenia (studia stacjonarne, niestacjonarne)
• Pedagogika – wykłady i ćwiczenia (zajęcia dla studentów Międzywydziałowego Centrum Edukacji Nauczycieli Uniwersytetu w Białymstoku przygotowujących się do wykonywania zawodu nauczyciela)
• Podstawy pedagogiki i Pedagogika ogólna – wykłady i ćwiczenia dla studentów Ośrodka Dydaktycznego w Grodnie 


 

Dr Tomasz Prymak

Kontakt:
e-mail: t.prymak@uwb.edu.pl

Lista publikacji (lata 2013- 2016)

Konferencje (lata 2013- 2016)


Zainteresowania badawcze:

 • zachowania problemowe dzieci i młodzieży - aspekty prawno-kryminologiczne;
 • prawne podstawy resocjalizacji
 • edukacja prawna
   

Granty naukowe:
Tytuł projektu: Przemoc szkolna - aspekty prawno – kryminologiczne. Projekt badawczy w ramach Badań Młodych Naukowców BMN Okres realizacji projektu: 01.02.2013-31.12.2013. Kierownik projektu.
Tytuł projektu: Świadomość prawna młodzieży gimnazjalnej a podejmowane przez nią zachowania ryzykowne. Projekt badawczy w ramach Badań Młodych Naukowców BMN. Okres realizacji projektu: 14.05.2014 – 31.12.2014. Kierownik projektu.
Tytuł projektu: Weź prawo w swoje ręce – czyli prawne remedium na zachowania ryzykowne młodzieży, Rządowy program „Bezpieczna i przyjazna szkoła 2014-2016”. Okres realizacji projektu: 10.2014 – 12.2014. Kierownik projektu.
Tytuł projektu: Zachowania problemowe młodzieży gimnazjalnej - perspektywa prawno-kryminologiczna. Projekt badawczy w ramach Badań Młodych Naukowców BMN. Okres realizacji projektu: 23.04.2015 – 31.12.2015. Kierownik projektu.

Pełnione funkcje:
Redaktor tematyczny czasopisma „Parezja. Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN” (od 2014) 

Zajęcia dydaktyczne:
• Podstawy pedagogiki
• Prawne podstawy resocjalizacji
• Prawodawstwo opiekuńcze
• Kryminologiczne aspekty przestępczości
• Podstawy prawa karnego
• Zagrożenia środowisk wychowawczych