Strona główna / Pracownicy / Katedry, Zakłady, Pracownie / Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Pedagogicznych

Kontakt: (85) 745 72 83

Pracownicy:

Dr hab. Anna Krajewska - kierownik pok.(B229)


Dr hab. Alicja Korzeniecka–Bondar
Dr Marta Kowalczuk-Walędziak
Dr Beata Kunat
Dr Katarzyna Szorc
Dr Tomasz Prymak

 

Historia Zakładu Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Pedagogicznych

Zakład został powołany w 1997 roku, Kierowanie Zakładem powierzono dr hab. Włodzimierzowi Prokopiukowi, prof. UwB, który pełnił tę funkcję przez szereg lat. Dr hab. Włodzimierz Prokopiuk pracując w Zakładzie Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Pedagogicznych był wykładowcą Pedagogiki ogólnej i Współczesnych kierunków
w pedagogice. Był promotorem licznych prac naukowych (licencjackich, magisterskich
i doktorskich), w tym promotorem czterech rozpraw doktorskich pracowników zatrudnionych obecnie w Zakładzie Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Pedagogicznych: Alicji Korzenieckiej – Bondar, Marty Kowalczuk – Walędziak, Katarzyny Szorc, Beaty Kunat.
Z inicjatywy dr hab. Włodzimierza Prokopiuka w Zakładzie organizowano (i organizuje się) wiele spotkań seminaryjnych teoretyczno – metodologicznych prowadzonych przez wybitnych profesorów nauk humanistycznych (pedagogicznych) z kraju i zagranicy. Pracownicy Zakładu angażują się w wiele przedsięwzięć naukowo-dydaktycznych na rzecz Wydziału Pedagogiki i Psychologii. Podejmowana jest także współpraca z ośrodkami naukowo-badawczymi w kraju i za granicą.

Zainteresowania naukowe:

Przedmioty realizowane przez pracowników Zakładu:
•    na kierunku pedagogika:

Podstawy pedagogiki,
Pedagogika ogólna
Metodologia badań społecznych
Metody badań pedagogicznych
•    na kierunku praca socjalna:
Podstawy pedagogiki
Metodologia badań społecznych
•    na kierunku polityka społeczna:
Metody i techniki badań społecznych


 

Dr hab. Anna Krajewska

Kierownik

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar


 

 

Dr hab. Alicja Korzeniecka-Bondar
Adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Pedagogicznych.

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar


 

 

 

Dr Marta Kowalczuk – Walędziak

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar


 

 Dr Beata Kunat

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar

GRANTY
• Tytuł projektu: Uwarunkowania rozwoju zawodowego nauczycieli plastyki. Projekt badawczy w ramach Badań Młodych Naukowców. Okres realizacji projektu: 30.04.2013-31.12.2013 – Kierownik projektu.
• Tytuł projektu: Mapa strategii, orientacji i podejść teoretyczno-metodologicznych badań jakościowych w pedagogice. Projekt badawczy w ramach Badań Młodych Naukowców. Okres realizacji projektu: 14.05.2014-31.12.2014 – Kierownik projektu.
• Tytuł projektu: Pasja w życiu zawodowym nauczycieli. Projekt badawczy w ramach Badań Młodych Naukowców. Okres realizacji projektu: 23.04.2015-31.12.2015 – Kierownik projektu.
• Tytuł projektu: Koncepcja cyklu innowacyjnych szkoleń rozwijających twórczy potencjał naukowców w zakresie ich współpracy z przedsiębiorstwami. Projekt badawczy w ramach programu „BRing. Nauki społeczne dla gospodarki” realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.04.02.00-00-126/11-00 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, działanie 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym. Okres realizacji projektu: 1.07.2013-31.10.2013 - Kierownik projektu.
• Tytuł projektu: Koncepcja innowacyjnych szkoleń rozwijających twórczy potencjał i kreatywność przedsiębiorców w zakresie ich współpracy z naukowcami jako narzędzie wspierania gospodarki opartej na wiedzy. Projekt w ramach programu VI edycja TEKLA PLUS-Stolica staży. Projekt realizowany w Poddziałaniu 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw-projekty konkursowe”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Lider projektu: Consulting Plus Sp. z o.o. Partner Urząd miasta stołecznego Warszawy; Okres realizacji projektu: 1.12.2013-1.06.2014 - Kierownik projektu.
• Grant Białostockie Talenty XXI wieku – I edycja, finansowany ze środków Prezydenta Miasta Białegostoku . Okres realizacji projektu: 01.02.2014-31.12.2014. Członek Zespołu ds. Projektu Talenty XXI wieku – badania naukowe, przygotowanie i wydanie publikacji  Success Story I Sukcesy uczniów zdolnych z serii Talenty XXI wieku.
• Grant Białostockie Talenty XXI wieku – II edycja, finansowany ze środków Prezydenta Miasta Białegostoku. Okres realizacji projektu: 01.01.2015-31.10.2015. Członek Zespołu ds. Projektu Talenty XXI wieku - badania naukowe, przygotowanie i wydanie publikacji Success Story II metody identyfikacji utalentowanych uczniów z serii Talenty XXI wieku.
• Grant Białostockie Talenty XXI wieku – III edycja, finansowany ze środków Prezydenta Miasta Białegostoku. Okres realizacji projektu: 01.01.2016-31.10.2016. Członek Zespołu ds. Projektu Talenty XXI wieku.
• Grant Białostockie Talenty XXI wieku – IV edycja finansowany ze środków Prezydenta Miasta Białegostoku. Okres realizacji projektu: 1.03.2017-  31.10.2017. Członek Zespołu ds. Projektu Talenty XXI wieku.
• Grant Białostockie Talenty XXI wieku – IV edycja finansowany ze środków Prezydenta Miasta Białegostoku. Okres realizacji projektu: 1.03.2018 - 31.10.2018. Członek Zespołu ds. Projektu Talenty XXI wieku. 

Dr Katarzyna Szorc

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar 


 

Dr Tomasz Prymak