strefa
Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej Strona główna / Pracownicy / Katedry, Zakłady, Pracownie

Kontakt: (85) 745 74 02
e-mail:pip.zpw@uwb.edu.pl

Pracownicy:


Dr hab. Janina Uszyńska-Jarmoc, prof. UwB - kierownik Zakładu


Dr hab. Elżbieta Jaszczyszyn, prof. UwB
Dr hab. Małgorzata Głoskowska-Sołdatow
Dr Małgorzata Bilewicz
Dr Barbara Dudel
Dr Elżbieta Hałaburda
Dr Anna Józefowicz
Dr Anna Kienig
Dr Katarzyna Nadachewicz
Dr Zofia Redlarska
Dr Jolanta Szada-Borzyszkowska
Mgr Emilia Jakubowska
Mgr Sandra Kadłubowska
Mgr Adam Naruszewicz

Mgr Monika Żak-Skalimowska

Zainteresowania naukowe:


W ostatnich latach pracownicy Zakładu Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej realizują wspólny projekt badawczy: Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży – poziomu, rozwój, uwarunkowania.

Badania prowadzone przez pracowników skoncentrowane są wokół ośmiu kompetencji kluczowych dziecka w średnim i późnym dzieciństwie oraz pedagogicznych, psychologicznych i społecznych uwarunkowań rozwoju tych kompetencji. Badania nasze osadzone są nie tylko w pedagogice, ale także w psychologii rozwoju dziecka. Na podstawie diagnozy poziomu i uwarunkowań rozwoju kluczowych kompetencji dziecka, które Unia Europejska uznała za podstawowy warunek jego dobrego funkcjonowania intelektualnego, emocjonalnego i społecznego -  poszukujemy adekwatnych strategii wspierania rozwoju tych kompetencji w warunkach edukacji zinstytucjonalizowanej.

Cykliczne konferencje naukowe:

Białystok 2002 – Temat: Rodzice-Dziecko – Nauczyciel. Konteksty rozwoju i edukacji,
Augustów 2005 – Temat: Dziecko-sukcesy i porażki,
Supraśl 2008 – Temat: Edukacja dziecka- mity i fakty-

Publikacje zwarte pracowników Zakładu Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej - plik pdf.

 

Dr hab. Janina Uszyńska-Jarmoc, prof. UwB

Kontakt:

e-mail: j.uszynska@uwb.edu.pl   lub    janinus@interia.pl

Lista  publikacji -

UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH I SEMINARIACH


Udział w ponad 120 konferencjach naukowych w Polsce i za granicą. Wybrane konferencje zagraniczne:

 • 15th European Conference on Quality of Early Childhood Education “Young Children as Citizens: Identity, Belonging, Participation”, 31st August - 3rd September 2005 (Dublin, Ireland), referat: Different forms of thinking, academic self-concept of children and their achievements in school
 • 14th European Conference on Quality of Early Childhood Education, Quality Curricula: the influence of research, policy and praxis, Malta, 1.09-4.09.2004. Referat:  Different types of thinking of seven-year-old children and their achievements in school
 • 13th European Conference on Quality of Early Childhood Education, Possible Childhoods: relationship and choices, Glasgow, Scotland, 3.09-6.09.2003. Referat: The conception of Self  in Child’s Narratives.”
 • 11th European Conference on Quality of Early Childhood Education, Early Childhood narratives, Alkmaar, Holandia, 29.08-1.09.2001. Referat: The child’s conception of self (self-knowledge and self-esteem).
 • 10th European Conference on Quality of Early Childhood Education, Complexity, diversity & multiple perspectives in early childhood, Londyn, 29.08-1.09.2000. Referat: The image of a child in his parents’ minds and  self -image of six-year-old children.
 • 9th European Conference on Quality of Early Childhood Education, Early Childhood Education: How does early education lead to life-learning? Helsinki, Finland, 1-4 September 1999, Referat: Self-esteem of preschool children and their cognitive and social functioning.
 • 3th Warwick International Early Years Conference: Sharing Research in Early Childhood Education, Institute of Education, University of Warwick, Coventry, England, 12-16 kwietnia 1999. Referat: Self-esteem and self-evaluation of six-years-old children and their social functioning at preschool.
 • 8th European Conference on Quality of Early Childhood Education, Early Childhood Education: New Challenges, New teachers. Santiago de Compostela, 2-5 September 1998, Referat: Creative Capacieties and Abilities and Creative Attitudes as Basic Indicators of Personalitry Competence of a Preschool Teacher.
 • 7th European Conference on Quality in Early Childhood Education, Monachium,  3-9.09.1997. Referat: Psychopedagogic and social conditioning of individual differences in the creative capacity of six-year children


 CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH  I TOWARZYSTWACH NAUKOWYCH

 • Polskie Towarzystwo Pedagogiczne – od 2013 roku
 • Stowarzyszenie Trans Humana – od 2011 roku
 • Stowarzyszenie Wspólnota Polska – od 2005
 • National Association for Self-Esteem – od 2004 do 2008 roku
 • Polskie Stowarzyszenie Kreatywności – od 2002 roku, od 2009 członek Zarządu PSK
 • Zespół Edukacji Elementarnej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN – od 1999 roku
 • OMEP (Organisation Mondiale pour l’Education Prescolaire) – od 1999 roku, w latach 2000-2004 i 2009-2012 pełnienie funkcji prezesa PK OMEP Oddział Podlaski,
 •  EECERA (European Early Childhood Education Research Association) – od 1998 do 2006 roku


FORMY PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

 • 2011/2012 - Studia Podyplomowe „Menedżer Badań Naukowych i Prac Rozwojowych” -Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • 2009/2010 -  szkolenie z zakresu obsługi platformy e-learningowej BlackBoard   oraz tworzenia kursów e-learningowych  prowadzone w ramach realizacji projektu „Nowoczesne i efektywne kształcenie we współpracy z przedsiębiorcami” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 2008 – Kurs SPSS for Windows – kurs podstawowy realizowany w ramach programu ADRIANA – SPSS Polska sp. Z o.o. Kraków.
 • 2005 – Kurs „Budowanie modeli predykcyjnych z użyciem oprogramowania SPSS”, SPSS Polska sp. z o.o. Kraków.RECENZJE WYDAWNICZE KSIĄŻEK

 • Recenzja wydawnicza książki: Modrzejewska-Świgulska M., 2014, Twórczość codzienna w narracjach pedagogów,  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 • Recenzja wydawnicza pakietu edukacyjnego  Bilewicz-Kuźnia B.,  2014, Propozycje metodyczne do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oparte na założeniach pedagogiki Friedricha Froebla”
 • Recenzja wydawnicza książki Bilewicz-Kuźnia B.,  2014, Dar zabawy. Program wychowania przedszkolnego opracowany w oparciu o koncepcję pedagogiczną Friedricha Froebla, Lublin, Wydawnictwo Wyd. Zakład Pomocy Szkole.
 • Recenzja wydawnicza książki, Jabłonowska M., 2014,  Samodzielność poznawcza młodzieży gimnazjalnej o różnym poziomie zdolności Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa.
 • Recenzja wydawnicza książki:  Górnikiewicz J., Jaszczyszyn E., red.,  2013,  A child in the World of Education – Education in the World of a Child, Wydawnictwo Trans Humana
 • Recenzja wydawnicza książki: Jaszczyszyn E.,  Górnikiewicz  J., red.,  2013, Środowiskowe i językowe konteksty edukacji dziecka w rodzinie, przedszkolu i szkole, Wydawca: Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego
 • Recenzja wydawnicza książki: Młynarczuk-Sokołowska A., Szostak-Król K.,  red., 2013, Różnorodność. Twórcza aktywność. Inkluzja w edukacji, Białystok, Wyd. Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku, Szkoła Podstawowa nr 26 w Białymstoku.
 • Recenzja wydawnicza książki:  Suświłło M., red., 2012,  Nauczyciel wczesnej edukacji – konteksty i wyzwania, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 • Recenzja wydawnicza książki: Bonar J., red., 2011, Nauczyciel wczesnej edukacji – oczekiwania społeczne i praktyka edukacyjna, Łódź,  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Recenzja wydawnicza książki: Dziedziewicz D., Karwowska E., 2010, Do góry nogami. Pomysłowy świat dwulatka i młodszego przedszkolaka, Ilustracje Aleksandra Gajda.
 • Recenzja wydawnicza książki Żytko M., 2010,  Pozwólmy dzieciom czytać i pisać, Warszawa, Wyd. Akad. Żak.
 • Recenzja wydawnicza książki habilitacyjnej – Garbula J., 2009, Znaczenia historyczne w edukacji początkowej. Narracyjne konstruowanie historii rodzinnych”, Olsztyn, Wyd. UWM.
 • Recenzja wydawnicza książki - Szmidt J.K., Ligęza W. (red.), 2009, Twórczość dzieci i młodzieży. Stymulowanie, badanie, wsparcie, Kraków, Ośrodek Twórczej Edukacji „Kangur”, Sc.  
 • Recenzja wydawnicza książki – Gawrych R., 2007, Jak usprawniać i udoskonalać polską szkołę, Białystok, Wydawnictwo Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku.
 • Recenzja programu edukacyjnego: Walaszek T., 2005, Wspomaganie rozwoju dzieci od 6 miesiąca życia do 3 lat, Białystok.


RECENZJE DOKTORATÓW LUB HABILITACJI:

 • Recenzja rozprawy doktorskiej Efektywność treningu w tworzeniu analogii i metafor w edukacji uczniów klas I-III  napisanej przez Panią mgr Monikę Just (UŁ, 2014).
 • Recenzja rozprawy doktorskiej Joanna Smogorzewska,  Rozwijanie twórczości językowej dzieci przedszkolnych za pomocą metod „Storyline” i „piramida skojarzeń, (Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2013).
 • Recenzja dorobku naukowego w przewodzie habilitacyjnym – dr Jolanta Bonar (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań 2012)
 • Recenzja dorobku naukowego na stanowisko profesora:  dr hab. Iwona Czaja-Hudyba (Akademia Pedagogiczna, Kraków 2012)
 • Recenzja pracy doktorskiej Jakość opieki nad dzieckiem w rodzinie a jego emocjonalno-społeczne funkcjonowanie, Klaudia Mikołajczyk (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań 2012)
 • Recenzja rozprawy doktorskiej Stan kompetencji emocjonalnych nauczycieli gimnazjów i potrzeba ich doskonalenia w obliczu zagrożeń współczesnego świata,  Katarzyna Szorc (Uniwersytet w Białymstoku, Białystok, 2011)
 • Recenzja rozprawy doktorskiej Twórczość codzienna pedagogów w perspektywie biograficznej, Monika Modrzejewska-Świgulska (Uniwersytet Łódzki, Łódź, 2010)

 

Dr hab. Elżbieta Jaszczyszyn, prof. UwB
Dr Małgorzata Bilewicz

Dr Elżbieta Hałaburda

Lista publikacji -
e-mail: ela_h@wp.pl

Zainteresowania naukowe:

Społeczno – ekonomiczne oraz szkolne uwarunkowania wyników kształcenia na szczeblu gimnazjalnym.


 

Dr Anna Józefowicz

Lista publikacji -

Zainteresowania naukowe: problematyka społecznych ról kobiet na przestrzeni dziejów ze szczególnym uwzględnieniem XX- lecia międzywojennego (praca doktorska Rola społeczna matki w rodzinie wiejskiej w II Rzeczypospolitej); rola dziecka, dzieciństwa, literatury dla dzieci, polskiej literatury współczesnej oraz edukacyjnego charakteru opowieści regionalnych na przykładzie Podlasia;

Dydaktyka: Biblioterapia, Warsztaty literackie, Dzieciństwo w sztuce i literaturze, Literatura dla dzieci, Problemy literatura współczesnej, Edukacja literacka, Problemy uczestnictwa w kulturze, Wykład monograficzny, Interpretacja sztuki współczesnej- literatura, Multimedia w edukacji małego dziecka oraz seminaria licencjackie, magisterskie i podyplomowe.

Dr hab. Małgorzata Głoskowska-Sołdatow
 

Dr Anna Kienig

Kontakt:
e-mail:ankienig@uwb.edu.pl 

Lista  publikacji (2013-16) Konferencje (2013-16)

Zainteresowania naukowe:
Problematyka rozwoju i edukacji małego dziecka:
-  rozwój społeczno-emocjonalny dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa
- dysharmonie rozwojowe w okresie wczesnego dzieciństwa
- funkcjonowanie dziecka w trakcie przejścia edukacyjnego do przedszkola i szkoły
- przystosowanie dziecka do nowego środowiska
- wspieranie rozwoju małego dziecka w obszarze kompetencji społecznych i emocjonalnych
- poczucie dobrostanu (well-being) małego dziecka i jego uwarunkowania

Prowadzone zajęcia:

Psychopedagogiczne podstawy edukacji dziecka, Psychopedagogiczne aspekty uczenia się małego dziecka, Współczesne tendencje w pedagogice przedszkolnej, Pedagogika przedszkolna, Metodyka wychowania przedszkolnego, Wychowanie społeczne,
Diagnoza rozwoju dziecka, Wczesne wspomaganie rozwoju, Psychopedagogiczne aspekty trudności w uczeniu się, Edukacja przedszkolna - organizacja i planowanie,
Early Childhood Education (Erasmus +)

Członkostwo w organizacjach naukowych:
- NCDA/USA (National Career Development Association)
- SRCD/USA (Society for Research in Child Development)
- ECERA (Early Childhood Education Research Association)  - EECERA Country  Coordinator
- OMEP (Światowa Organizacja Wychowania Przedszkolnego)
 

Kontakty i badania międzynarodowe
2000 – 2008 - członek zespołu redakcyjnego International Journal of Transitions in Childhood    http://extranet.edfac.unimelb.edu.au/LED/tec/journal_index
Od 2000r. członek zespołu badawczego: Transitions in Early Childhood.  http://www.edfac.unimelb.edu.au/LED/tec 

Udział w grantach dydaktycznych realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

 - Projekt nr BA-WZP-MJA-11/2005 Studia podyplomowe dla nauczycieli z zakresu doradztwa zawodowego (opracowanie programu kształcenia, prowadzenie zajęć dydaktycznych).
- Projekt nr DR/20a/07 Studia podyplomowe dla nauczycieli „Szkolny  doradca zawodowy” (opracowanie programów kształcenia, prowadzenie zajęć dydaktycznych).
- Projekt nr WZP.322-IW-17J/2007 pt. Studia podyplomowe dla nauczycieli z zakresu nauczania drugiego przedmiotu  (opracowanie programów kształcenia, prowadzenie zajęć dydaktycznych).
- Projekt  realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet 2, Działanie 2.1, Poddziałanie 2.1a „Internetowe centra edukacyjno-oświatowe na wsi”  (przygotowanie merytoryczne i metodyczne oraz prowadzenie pedagogicznych szkoleń na żywo dostarczanych przez Internet ).
- Projekt nr WND-POKL.03.03.02-00-033/08 pt. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych (opracowanie programów kształcenia, prowadzenie zajęć dydaktycznych, opiekun praktyk pedagogicznych).
- Projekt „Kształcenie bez granic – podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników administracji publicznej w celu wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego” finansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Gospodarczego i Mechanizmu Finasowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego -  Studia podyplomowe pedagogiczne realizowane dla Funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, 2009/2010 (opracowanie programów kształcenia, realizacja zajęć dydaktycznych).
- Projekt nr WND-POKL.03.03.02-00-012/09 pt.” Nauczyciel XXI wieku” (opracowanie programów kształcenia, prowadzenie zajęć dydaktycznych).
- Projekt nr UDA.POKL.03.03.02.-00-037/10-00  „USUS EST OPTIMUS MAGISTER – PRAKTYKA JEST NAJLEPSZYM NAUCZYCIELEM” (prowadzenie warsztatów  merytoryczno-metodycznych dla nauczycieli,  metodyk przedmiotowy).
- Projekt nr WND-POKL.03.03.04-00-155/09 „Rozwój przez Kompetencje“ - Główny Koordynator projektu
- Projekt nr UDA.POKL.03.03.02.-00-037/10-00  „USUS EST OPTIMUS MAGISTER – PRAKTYKA JEST NAJLEPSZYM NAUCZYCIELEM”, 2010-2014: prowadzenie warsztatów  merytoryczno-metodycznych dla nauczycieli,  metodyk przedmiotowy

Opracowanie materiałów metodycznych i e-learningowych
-Kienig A. Smietało K. (2011) Kształcenie kompetencji społeczno-emocjonalnych (w:) USUS EST OPTIMUS MAGISTER – Praktyka jest najlepszym nauczycielem, Warsztaty metodyczno-merytoryczne, str. 21-32
-Kienig A. Smietało K. (2012) Kształtowanie wartości (w:) USUS EST OPTIMUS MAGISTER – Praktyka jest najlepszym nauczycielem, Warsztaty metodyczno-merytoryczne (cz. II), str. 28-39
-Opracowanie materiałów e-learningowych w ramach projektu EFS „Nauczyciel XXI wieku” do przedmiotów: Psychologia rozwojowa dzieci, Edukacja społeczna z etyką, Etyka zawodowa

Formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych:
2012 – szkolenie „Analiza danych statystycznych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych (SPSS)” w ramach projektu “Dydaktyka i praktyka kluczem do przyszłości” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2009/2010 -  szkolenie z zakresu obsługi platformy e-learningowej BlackBoard   oraz tworzenia kursów e-learningowych  prowadzone w ramach realizacji projektu „Nowoczesne   i efektywne kształcenie we współpracy z przedsiębiorcami” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 

Dr Katarzyna Nadachewicz 
e-mail: ka_nad@wp.pl

Lista  publikacji (2013-16)

Konferencje (2013-16)

Zainteresowania naukowe:

Zajmuje się rozwojem motorycznym małego dziecka, a badania przez nią prowadzone dotyczą poszukiwań czynników warunkujących rozwój sprawności motorycznej dzieci.


 

Dr Jolanta Szada-Borzyszkowska

Lista  publikacji (2013-16)

Konferencje (2013-16)


Zainteresowania naukowe:

 • Stymulowanie rozwoju dzieci niepełnosprawnych intelektualnie
 • Wspomaganie rozwoju  i terapia uczniów z problemami w uczeniu się   
 • Rozwój aktywności poznawczej uczniów w młodszym wieku szkolnym w procesie rozwiazywania problemów matematycznych i praktycznych
 • Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów


Członkowstwo w:

 • Polskie Towarzystwo Pedagogiczne
 • Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Specjalnych
 • Siedleckie Towarzystwo Naukowe
 • OMEP (Światowa organizacja Wychowania Przedszkolnego)
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Zawodowych Mediatorów
 • Komisja ds. Współpracy z Krajami Europy Wschodniej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UwB

 

Mgr Emilia Jakubowska