strefa
Zakład Pedagogiki Społecznej Strona główna / Pracownicy / Katedry, Zakłady, Pracownie

Kontakt: (85) 745 72 74

Dr hab. Wioleta Danilewicz

Lista publikacji


Zainteresowania naukowe:

- Problemy rodziny we współczesnej Polsce, w tym:
- Rodzina rozłączona jako nowy typ rodziny w Polsce
- Rodzina migracyjna z powodu zarobkowej migracji rodziców:
- Konsekwencje rozłąki małżeństw migracyjnych
- Czynniki warunkujące pozytywne i negatywne konsekwencje migracji zagranicznej w skali mikro (rodzinnej)
- Konsekwencje rozłąki dzieci z rodzicami
- Losy życiowe rodzin migracyjnych
- Trajektoria zdarzeń na skutek migracji zarobkowej małżonków i rodziców


 

Dr Beata Krzesińska-Żach

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Starszy wykładowca w Zakładzie Pedagogiki Społecznej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii w Białymstoku.

Zainteresowania naukowe:

Dotyczą problematyki pedagogiki społecznej i pedagogiki rodziny. Jest współautorką książki Pomoc dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym (1995) i autorką około trzydziestu prac w materiałach czasopiśmienniczych oraz w pracach zbiorowych, m.in. - Dziecko w rodzinie i w środowisku rówieśniczym. Wybrane zagadnienia i źródła z pedagogiki społecznej, J. Izdebska (red.), Białystok 2003; Kultura - wartości - kształcenie wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku, J. Izdebska, J. Gajda (red.), Suwałki 2004; Wolontariat w obszarze humanistycznych wyzwań opiekuńczych, B. Kromolicka (red.), Toruń 2005.

Prowadzi wykłady, konwersatoria i seminaria magisterskie z zakresu problematyki pedagogiki społecznej oraz pedagogiki rodziny.


Dr Tomasz Sosnowski

Lista publikacji


Zainteresowania naukowe:


Koncentrują się wokół problematyki ojcostwa. Podjęte badania dotyczące tego zagadnienia, wydają się być zasadne ze względu na społeczne potrzeby określenia na nowo roli ojca, jaką powinien on spełniać w procesie wychowania dziecka w rodzinie, w zmieniających się obecnie warunkach.

Studia literaturowe pokazują, że dorobek teoretyczny i empiryczny dotyczący problematyki ojcostwa jest stosunkowo wąski. Ważne jest więc z punktu widzenia pedagogicznego poznanie na drodze badań empirycznych problemów dotyczących relacji ojciec a dziecko w procesie wychowania i wypełnienie istniejącej luki. Dotychczasowe badania prowadzone w ramach pedagogiki społecznej nie odpowiedziały na wiele pytań związanych z problematyką ojcostwa we współczesnych rodzinach.


Dydaktyka:


- Pedagogika społeczna - konwersatorium, studia stacjonarne, wieczorowe, zaoczne.
- Edukacja równoległa - konwersatorium, studia magisterskie uzupełniające, zaoczne.


 

mgr Marta Perkowska

Lista publikacji (2013-16)

Konferencje (2013-16)

Zainteresowania naukowe:

Główne zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół pedagogiki zdrowia, edukacji zdrowotnej, świadomości zdrowotnej oraz transplantologii.