strefa
Zakład Socjologii Edukacji i Gerontologii Społecznej Strona główna / Pracownicy / Katedry, Zakłady, Pracownie

Kontakt: (85) 745 72 79

Pracownicy:

Dr hab. Małgorzata Halicka, prof. UwB - kierownik Zakładu

Dr Joanna Borowik
Dr Emilia Kramkowska
Dr Joanna Szymanowska
Dr Katarzyna Winiecka
Mgr Joanna Gregorczuk

Badania naukowe

Zainteresowania naukowo-badawcze pracowników Zakładu skupiają się wokół zagadnień powiązanych z takimi dyscyplinami naukowymi jak: socjologia, gerontologia społeczna, pedagogika społeczna i praca socjalna. Przedmiotem szczególnej uwagi są kwestie funkcjonowania osób starych w społeczeństwie, w tym zagadnienie starzenia się społeczeństwa polskiego i konsekwencji z tego wynikających dla seniorów i całej populacji. Przedmiotem zainteresowania jest również sytuacja życiowa osób starszych, w tym jakości życia i satysfakcji życiowej. W ostatnich latach problem przemocy wobec seniorów był najważniejszym przedmiotem poszukiwań badawczych. W tym obszarze pracownicy Zakładu realizowali kilka krajowych i międzynarodowych projektów badawczych. Inne tematy, które także stanowią płaszczyzny dociekań badawczych to: procesy wychowawcze w formalnych i nieformalnych instytucjach wychowawczych i socjalizacyjnych, świadomość wychowawcza polskich rodzin, socjologia migracji ze szczególnym uwzględnieniem migracji Polaków, procesy adaptacji społecznej, cielesność osób starszych we współczesnym społeczeństwie, sytuacja życiowa rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym i chorym oraz organizacja systemu pomocy społecznej i jego skuteczność. W Zakładzie prowadzone jest przez dr hab. Małgorzatę Halicką, prof. UwB, seminarium doktoranckie z zakresu gerontologii społecznej.

 

Realizowane przedmioty

Administracyjne aspekty pracy socjalnej
Aksjologia pracy socjalnej
Aspekty pracy z grupą zróżnicowaną kulturowo
Asystentura rodziny
Demografia społeczna
Dialog motywujący w pracy socjalnej
Gerontologia
Metodyka pracy socjalnej
Metodyka projektu socjalnego
Organizacja, monitorowanie, ewaluacja projektów socjalnych
Podstawy mediacji w pracy socjalnej
Podstawy socjologii dewiacji
Poradnictwo rodzinne i wychowawcze
Praca socjalna w instytucjach pomocy społecznej
Praca socjalna w perspektywie europejskiej
Praca socjalna w środowisku zamieszkania
Profilaktyka wypalenia zawodowego
Promocja zatrudnienia, instytucje rynku pracy i zatrudnienie socjalne
Sociology of migration
Socjologia dewiacji
Socjologia ogólna
Socjologia pracy socjalnej
Socjologia rodziny
Socjologia wychowania
Teoretyczne podstawy pracy socjalnej
The elderly and ageing society
Warsztaty pracy z rodziną
Wybrane elementy socjologii zdrowia i choroby
Wyzwania w pracy socjalnejOrganizacja konferencji naukowych


3-8.04.2017 - Białystok - Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. W trosce o Człowieka, Tydzień Pracy Socjalnej w ramach Ogólnopolskiego tygodnia Pracy Socjalnej PSSPS
30.08.2016 - Warszawa - Ogólnopolskie Seminarium Naukowe na temat ochrony kobiet doświadczających przemocy ze strony męża/partnera, organizowane we współpracy z Zakładem Andragogiki i Gerontologii Edukacyjnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB i z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
29-30.05.2016 - Białystok – Ogólnopolskie Seminarium Naukowe poświęcone pamięci o. profesora Leona Dyczewskiego
14-16.05.2015 - Supraśl k/Białystoku - Konferencja Ogólnopolska „Niepełnosprawność i starość w wymiarze poznawania, przeżywania i percepcji społecznej”, organizowana we współpracy z Zakładem Andragogiki i Gerontologii Edukacyjnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB
26.10.2012 - Białystok - Konferencja naukowo-szkoleniowa w ramach projektu badawczego: „Mind the Gap! - Improving Intervention in Intimate Partner Violence against Older Women” (Uwaga na lukę! – doskonalenie działań interwencyjnych w sytuacji przemocy  skierowanej wobec starszych kobiet pozostających w związkach małżeńskich/ partnerskich), organizowana we współpracy z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku i Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
27-28.10.2008 - Supraśl k/Białystoku, Konferencja Ogólnopolska „Dewiacja, Stygmatyzacja i Marginalizacja. Perspektywa Socjopedagogiczna”  


 

Dr hab. Małgorzata Halicka, prof. UwB

kontakt:

e-mail: m.halicka@uwb.edu.pl

Lista  publikacji -

 

 

Granty naukowe

W latach 2014-2016, w ramach programu DAPHNE III, projekt badawczy SNAP–Special needs and protection orders (JUST/2013/DAP/AG/5713), finansowany ze środków Komisji Europejskiej (senior researcher).
W latach 2011-2013, w ramach programu DAPHNE III, projekt badawczy Mind the Gap! - Improving Intervention in Intimate Partner Violence against Older Women (JUST/2010/DAP3/AG/1226), finansowany ze środków Komisji Europejskiej (senior researcher).
W latach 2012-2013, projekt  badawczy Świadomość wychowawcza rodziny, finansowany przez Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku (kierownik projektu).
W latach 2007 – 2011, projekt badawczy zamawiany  PolSenior Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce (PBZ-MEiN – 9/2/2006), projekt badawczy finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a od 2008r. przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (główny wykonawca projektu w zakresie badania sytuacji społeczno-ekonomicznej osób starszych).
W latach 2009-2010, w ramach programu DAPHNE III projekt badawczy  „Intimate partner violence against older women” (JLS/DAP/2007-1), finansowany ze środków Komisji Europejskiej.
W latach 2006-2009, projekt badawczy „Przemoc wobec ludzi starych w Polsce. Na przykładzie badań środowiskowych na Podlasiu” (N116 03231/395), finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (kierownik projektu).


Nagrody i wyróżnienia

Rok 2016 - II nagroda za prezentację współautorskiego referatu: „Śmierć społeczna i towarzyszące jej okoliczności”, XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna śmierć” – Pamięci Elizabeth Kübler-Ross, Białystok/Supraśl 14-17 kwiecień 2016 (wspólnie z dr A. Szafranek).
Rok 2015 - II nagroda za prezentację autorskiego referatu: „Proces umierania – aspekt indywidualny i instytucjonalny”, X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna  Śmierć– Pamięci Elisabeth Kübler-Ross”, Białystok 23-26.04.
Rok 2010 – Srebrny Krzyż Zasługi nadawany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
Rok 2009 - I nagroda za współautorską prezentację pt. „Człowiek stary a śmierć”. V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna śmierć – pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, Białystok 10-13.12.2009 (wspólnie z dr E. Kramkowską).


Inne informacje


Członek Rządowej Rady do spraw Polityki Senioralnej w Ministerstwie Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej na kadencję 2016-2020.
Członek grupy ekspertów ds. Ludzi Starych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich w Warszawie w latach 2007-2010.
Członek Międzynarodowego Towarzystwa Gerontologicznego, v-ce przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego w latach 2009 – 2013, od 2013 roku członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.
Członek Rady Naukowej czasopism: „Gerontologia Współczesna” od 2000 roku, „Gerontologia Polska” od 2013, „Biblioteka Gerontologii Społecznej” exlibris, gdzie od 2016 roku pełni funkcję przewodniczącej Rady Naukowej.
Opiekun naukowy Uniwersytetu III Wieku w Białymstoku z ramienia JM Rektora Uniwersytetu w Białymstoku, od 2016 roku – przewodnicząca Rady Programowej UTW.
Członek Rady Programowej ds. Wspierania Rodziny „Białystok Rodzinie – Wspólna troska” Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
Członek Zespołu ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UwB.
Członek Senackiej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Doktorantów UwB w kadencji 2016 – 2020.


 

Dr Joanna Borowik

Kontakt:

e-mail: j.borowik@op.pl

Lista  publikacji -

Zainteresowania naukowe

Od 2003 roku pracownik Zakładu Socjologii Edukacji i Gerontologii Społecznej. Od początku główne zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień dotyczących ludzi starych i starości, ze szczególnym uwzględnieniem zadowolenia z życia osób w wieku emerytalnym, co znalazło wyraz w obronionej we wrześniu 2009 roku pracy doktorskiej pt. „Zróżnicowanie etniczne a zadowolenie z życia osób w wieku emerytalnym ze wsi” pod kierunkiem Prof. dr hab. Elżbiety Czykwin. Inne podejmowane w pracy naukowej wątki to przede wszystkim działanie systemu oświaty z włączeniem kultur grup mniejszościowych i ich wpływu na społeczne funkcjonowanie, problemy nierówności edukacyjnych na tle uwarunkowań społecznych, kwestie przebiegu procesów socjalizacji jako determinant kształtowania się świadomości społecznej oraz agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży, jej przyczyny, uwarunkowania oraz skuteczność oddziaływań prewencyjnych i profilaktycznych.    
 


 

Dr Emilia Kramkowska

Kontakt:

e-mail: emilka.kramkowska@wp.pl

Lista  publikacji -

Zainteresowania naukowe
Socjologia, socjologia ludzi starych i starości, gerontologia, socjologia medycyny


 

Dr Joanna Szymanowska

Lista  publikacji -Zainteresowania naukowe
Zainteresowania naukowo-badawcze dotyczą problematyki pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, w szczególności sytuacji życiowej rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym i chorym, ekonomii społecznej oraz organizacji systemu pomocy społecznej i jej skuteczności.
Autorka książek „Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym. Pomoc i wsparcie społeczne” (2008) oraz „Dzieciństwo w niepełnosprawności. Wymiar pedagogiczny” (2010), współredaktor monografii „Wielowymiarowość przestrzeni życia współczesnego dziecka” (2009) i „Dziecko w zmieniającej się przestrzeni życia. obrazy dzieciństwa” (2009), redaktor naukowy monografii „Ewaluacja w pracy socjalnej. Badania, kształcenie, praktyka” (2011) oraz „Wyzwania współczesnego dzieciństwa i rodzicielstwa. Praca socjalna w perspektywie działań wychowawczych” (2014).Dr Katarzyna Winiecka

Kontakt:

e-mail: katarzyna.winiecka@gmail.com

Lista  publikacji -

Zainteresowania naukowe

Socjolog, trenerka umiejętności społecznych, ukończyła Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku w 2004 roku na kierunku Socjologia. Od 2004 roku pracuje na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UwB w Zakładzie Socjologii Edukacji. Pracę doktorską zatytułowaną  Strategie adaptacyjne rodzin młodych migrantów. (Polscy migranci w Londynie po przystąpieniu Polski do UE.) obroniła w Instytucie Socjologii na Wydziale Historyczno-Socjologicznym UwB w 2014 roku. Naukowo zainteresowana badaniami migracji Polaków, socjologią migracji i mniejszości narodowych, specjalizuje się w badaniach jakościowych, realizowała badania społeczne i marketingowe oraz naukowe projekty badawcze w Polsce i za granicą, doświadczenie trenerskie poszerzała w ośrodkach zagranicznych, uczestniczka licznych krajowych i międzynarodowych konferencji, członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Białostockiego Ośrodka Badań i Inicjatyw Społecznych.

Prywatnie żeglarka, fascynatka gór i narciarstwa zjazdowego.