strefa
Zakład Socjologii Edukacji i Gerontologii Społecznej Strona główna / Pracownicy / Katedry, Zakłady, Pracownie

Kontakt: (85) 745 72 79

Dr hab. Małgorzata Halicka, prof. UwB

kontakt:

e-mail: m.halicka@uwb.edu.pl


Dr Joanna Borowik

Kontakt:

e-mail: j.borowik@op.pl

Lista  publikacji -

Pedagog, absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, pracownik Zakładu Socjologii Edukacji od 2003 roku. Od początku jednym z jej zasadniczych zainteresowań naukowych jest problematyka zadowolenia z życia osób w wieku emerytalnym, co znalazło wyraz w obronionej we wrześniu 2009 roku pracy doktorskiej pt. „Zróżnicowanie etniczne a zadowolenie z życia osób w wieku emerytalnym ze wsi”, napisanej pod kierunkiem Prof. Elżbiety Czykwin.

Inne podejmowane w pracy naukowej wątki to przede wszystkim działanie systemu oświaty dorosłych (z włączeniem kultur grup mniejszościowych i ich wpływu na społeczne funkcjonowanie), problemy nierówności edukacyjnych na tle uwarunkowań społecznych, kwestie przebiegu procesów socjalizacji jako determinant kształtowania się świadomości społecznej oraz agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży, jej przyczyny, uwarunkowania, jak i skuteczność oddziaływań prewencyjnych i profilaktycznych.

Od 2005 roku jest opiekunką Studenckiego Koła Naukowego Socjologii Edukacji i działa aktywnie na polu organizacji konferencji oraz innych inicjatyw społeczno-naukowych, podejmujących głównie praktyczne problemy współczesnych zagrożeń wychowawczych. Dr Joanna Borowik we współpracy z innymi placówkami oświatowymi i społecznymi jest również współorganizatorką innych międzywydziałowych konferencji o zasięgu ogólnopolskim oraz zajmuje się organizacją konferencji Zakładu Socjologii Edukacji. Prywatnie interesuje się tańcem, narciarstwem oraz śpiewem.


Prowadzone zajęcia:

Socjologia
Socjologia wychowania,
Socjologia dewiacji,
Współczesne problemy socjologii,
Praca z dzieckiem z ADHD (fakultet),
Jak współpracować z rodzicami (fakultet),
Metody aktywizujące w edukacji (fakultet)
Teoria pracy socjalnej
Seminarium licencjackie


 

Dr Emilia Kramkowska

Kontakt:

e-mail: emilka.kramkowska@wp.pl

Lista  publikacji -

Pracownik Zakładu Socjologii Edukacji od 2009 roku. Wcześniej pracownik Zakładu Andragogiki i Gerontologii. Absolwentka socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie pod kierunkiem Prof. Piotra Kryczki obroniła pracę magisterską pt. „Starość i ludzie starzy w opinii mieszkańców wsi. Na podstawie badań w gminie Trzcianne”, nagrodzoną w V edycji konkursu prac magisterskich (2010), organizowanego przez Polskie Towarzystwo Gerontologiczne. Stąd też zasadnicze zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki ludzi starych i starości, a w szczególności przemocy wobec ludzi starych. Problemowi temu poświęca swoją przygotowywaną aktualnie rozprawę doktorską pt. „Człowiek stary jako ofiara przemocy w rodzinie. Na podstawie badań w Ośrodkach Pomocy Społecznej w województwie Podlaskim”, pisaną pod kierunkiem Prof. Małgorzaty Halickiej. Inne obszary zainteresowań to problemy śmierci w kulturze współczesnej oraz wybrane zagadnienia socjologii medycyny, a przede wszystkim te, koncentrujące się na kwestiach prozdrowotnego stylu życia.

Mgr Emilia Krakowska uczestniczy w wielu krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, dotyczących problematyki ludzi starych. Do innych, pozanaukowych zainteresowań należą podróże. Wolny czas poświęca spacerom, jeździe na rowerze, grze na gitarze oraz czytaniu książek.


Prowadzone zajęcia:

Socjologia
Socjologia wychowania
Gerontologia
Wspomaganie człowieka dorosłego w potrzebie
Pedagogika pracy
Kwestie społeczne
Profilaktyka a prozdrowotny styl życia


 

Dr Joanna Szymanowska

Zaintereswania naukowe:

Obszar zainteresowań koncentruje się na aktualnych i istotnych kwestiach społecznych - niepełnosprawności i chorobie, bezrobociu, ubóstwie, bezdomności, marginalizacji, a także relacji między pedagogiką społeczną a pracą socjalną, znaczeniu organizacji pozarządowych w życiu społecznym i ich współpracy z sektorem publicznym w rozwiązywaniu problemów społecznych. Sfera zainteresowań związana jest także z bieżącymi zmianami w polityce społecznej i strukturze organizacji pomocy społecznej oraz analizą skuteczności instytucji pomocy społecznej.

Przedmiotem własnych eksploracji badawczych jest sytuacja życiowa dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodzin, a także wielowymiarowe spektrum działań podejmowanych na ich rzecz w lokalnych instytucjach pomocowych, sprzyjające optymalizacji ich funkcjonowania w różnych układach życia. Stanowi on treść rozprawy doktorskiej, przygotowywanej pod kierunkiem Prof. dr hab. Jadwigi Izdebskiej, zatytułowanej „Pomoc instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych rodzinom z dziećmi niepełnosprawnymi (na podstawie badań w powiecie sokólskim)".


Dr Katarzyna Winiecka

Kontakt:

e-mail: katarzyna.winiecka@gmail.com

Lista  publikacji -

 


Kontakt: katarzyna.winiecka@gmail.com

Socjolog, trenerka umiejętności społecznych, ukończyła Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku w 2004 roku na kierunku Socjologia. Od 2004 roku pracuje na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UwB w Zakładzie Socjologii Edukacji. Doktorantka w Instytucie Socjologii UwB. Pisze pracę doktorską na temat Strategii adaptacyjnych rodzin młodych migrantów. (Polscy emigranci w Londynie po przystąpieniu Polski do UE.) pod kierunkiem dr hab. Jana Poleszczuka (prof. UwB). Członek zarządu Białostockiego Ośrodka Badań i Inicjatyw Społecznych. 

W latach 2007-2009 prezeska Stowarzyszenia Centrum Aktywizacji Zawodowej i Doradztwa Personalnego „Workhouse”. 

Jej hobby to żeglarstwo i narciarstwo zjazdowe. W wolnym czasie maluje obrazy.