Strona główna / Pracownicy / Katedry, Zakłady, Pracownie / Katedra Teorii Wychowania i Antropologii Pedagogicznej

Kontakt: (85) 745 72 84 e-mail: pip.ztw@uwb.edu.pl

Pracownicy:

Prof. zw. dr hab. Andrej Harbatski - kierownik Katedry

dr hab. Tomasz Olchanowski
dr Lidia Dakowicz
dr Elżbieta Krysztofik-Gogol
dr Agnieszka Filipek


 


Informacje o Katadrze:

Badania naukowe:
W Katedrze prowadzone są badania dotyczące przemian współczesnej myśli pedagogicznej i antropologicznej oraz ich konsekwencji dla teorii i praktyki wychowania. Ponadto badania naukowe pracowników Katedry koncentrują się wokół następujących zagadnień: kształtowanie tożsamości kulturowej; bezpieczeństwo konfesyjne; znaczenie „małej ojczyzny” w wychowaniu patriotycznym; wartości w edukacji i wychowaniu; życie duchowe i religijne nauczycieli; tendencje rozwoju oświaty w Polsce i na świecie; nowoczesny wymiar kompetencji (organizacyjnych, wychowawczych, medialnych) nauczyciela; przemoc w rodzinie i działania na rzecz przeciwdziałania przemocy; edukacja i wychowanie w kontekście wyzwań cywilizacyjnych.

Dydaktyka:

Pracownicy Katedry prowadzą następujące zajęcia:
- Teoria wychowania
- Antropologia pedagogiczna
- Antropologia kulturowa
- Pedeutologia
- Etyka zawodowa
- Programy wsparcia dziecka i rodziny
- Patologie życia społecznego
- Biblioterapia
- Edukacja literacka
- Psychoanaliza sztuki
- wykłady monograficzne
- seminaria licencjackie i magisterskie
- fakultety
- przedmioty do wyboru.

Działalność organizacyjna:

Pod egidą Katedry działa Studenckie Koło Naukowe Teorii Wychowania i Praktyki Pedagogicznej.


 

Prof. zw. dr hab. Andrej Harbatski

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar


 

 

Dr hab. Tomasz Olchanowski
Dr hab. Tomasz Olchanowski

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar


 

Dr Lidia Dakowicz

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar


GRANTY

- Projekt badawczy „Świadomość wychowawca rodziny”, w ramach systemowego programu pod hasłem: „Białystok – Rodzinie” będącego elementem Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus. Realizowany pod patronatem Prezydenta miasta Białystok. Finansowany przez organy samorządowe miasta; czas realizacji 2012-2013.
- Projekt dotyczący profilaktyki zachowań problemowych młodzieży. Realizator projektu: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Instytut Profilaktyki Zintegrowanej, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Europejski Fundusz Społeczny, 2014


 

Dr Elżbieta Krysztofik-Gogol

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar


 

Dr Agnieszka Filipek

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar