strefa
Zakład Twórczej Resocjalizacji Strona główna / Pracownicy / Katedry, Zakłady, Pracownie

Kontakt: (85) 745 75 43

Pracownicy:

Prof. zw. dr hab. Marek Konopczyński - kierownik Zakładu

Dr Beata Boćwińska-Kiluk
Dr Krzysztof Sawicki
Mgr Anna Chańko-Kraszewska
Mgr Piotr Chlebowski
Mgr Emilia Wołyniec
  

Przedmioty nauczania:

 • pedagogika resocjalizacyjna
 • readaptacja społeczna
 • profilaktyka społeczna
 • diagnoza w resocjalizacji
 • metodyka wychowania resocjalizującego
 • podstawy probacji i penitencjarystyki
 • subkultury młodzieżowe
 • patologie społeczne
 • kryminologia
 • resocjalizacja instytucjonalna
 • resocjalizacja w środowisku otwartym
 • warsztaty pracy resocjalizacyjnej
 • warsztaty pracy w środowisku otwartym
 • warsztaty pracy w placówkach resocjalizacyjnych
 • programy profilaktyczno-resocjalizacyjne
   

 

Dr Krzysztof Sawicki

Lista publikacji-


 

Dr Beata Boćwińska-Kiluk

Lista publikacji-

Zainteresowania naukowe:

zachowania ryzykowne młodzieży, profilaktyka społeczna, psychoanaliza, psychoterapia, komunikacja interpersonalna


 

Mgr Anna Chańko-Kraszewska

Lista publikacji (2013-16)

Konferencje (2013-16)

Asystent w Zakładzie Resocjalizacji, pedagog, socjolog, trener umiejętności społecznych, trener dramy, specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji, absolwentka Podyplomowego Studium Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim. Poza pracą nauczyciela akademickiego prowadzi liczne kursy i szkolenia z zakresu kompetencji miękkich, pracuje z osobami uzależnionymi od alkoholu i ich rodzinami, młodzieżą nieprzystosowaną społecznie, a także z kobietami i mężczyznami przebywającymi w izolacji penitencjarnej (ZK, AŚ).
Zainteresowania naukowe: przestępczość kobiet, penitencjarystyka, resocjalizacja, psychoterapia uzależnień, psychologia kliniczna.


 

Mgr Piotr Chlebowski

Lista publilacji -

Zainteresowania naukowe: 

Efektywność socjoterapii , funkcjonowanie psychospołeczne, analiza strategii resocjalizacyjnych , wspomaganie  rozwoju  i wsparcie edukacyjne dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością
 

Konferencje (lata 2013- 2015)

 • I Seminarium Metodologii Pedagogiki Specjalnej. Uniwersytet Mikołaja Kopernika-Toruń 03.12.2013. Ogród wieloparadygmatyczności w badaniach nad niepełnosprawnością.
 • VIII Wojewódzka Konferencja Metodyczna. Kompetencje psychospołeczne nauczyciela i wychowawcy, a pomoc dzieciom zagrożonym i niedostosowanym społecznie. Białystok 08.04.2014                                          Referat: Drogowskazy w sytuacjach patowych .
 • Konferencja Pracownicy, pracodawcy, władze współpracujące. EWAC NSZZ Solidarność Region Podlasie Białystok 03.12.2014                                                                                                                                                   Referat: Od przepływu informacji do wspólnego działania.
 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Sens i bezsens starości” pt.   „Niepełnosprawność i starość w wymiarze, poznawania, przezywania i percepcji społecznej”,  Zakład Socjologii Edukacji i Gerentologii Społecznej, Zakład Andragogiki i Gerentologii Edukacyjnej we współpracy z Samodzielna Pracownia Pedagogiki specjalnej i Podlaskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Gerentologicznego,  Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, Supraśl, 14-16 maj 2015. Referat: Analiza potencjałów osób niepełnosprawnych.

 

Mgr Emilia Wołyniec

Lista publikacji (2013-16)

Konferencje (2013-16)

Asystent w Zakładzie Twórczej Resocjalizacji, pracownik socjalny, certyfikowany trener Treningu Zastępowania Agresji ART, trener NVC, nauczyciel etyki i wychowania do życia w rodzinie,  mediator.

Wpisana do wykazu instytucji i osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich i w sprawach karnych  okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku.
 
Prowadzi liczne kursy adresowane do młodzieży i dorosłych z zakresu doskonalenia umiejętności społecznych, przeciwdziałania przemocy, bezpiecznego korzystania z Internetu, profilaktyki zachowań ryzykownych.  Współpracuje z lokalnymi instytucjami społecznymi takimi jak: szkoły, świetlice socjoterapeutyczne, instytucje resocjalizacyjne, Ochotnicze Hufce Pracy.

Zainteresowania naukowe: zachowania ryzykowne wśród młodzieży (głównie dziewcząt) w kontekście diagnozy determinantów zachowań dewiacyjnych wśród nieletnich. Zjawisko nastoletniego macierzyństwa, głównie wśród dziewcząt objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi. Efektywnosć programów resocjalizacyjnych adresowanych do nieletnich.