Strona główna / Pracownicy / Katedry, Zakłady, Pracownie / Zakład Diagnoz Środowisk Wychowawczych

Pracownicy:
Dr hab. Tomasz Bajkowski - kierownik zakładu
 

Dr hab. Jolanta Muszyńska, prof. UwB
Mgr Agnieszka Sołbut
Mgr Julia Szabuńko

Zakład  Diagnoz Środowisk Wychowawczych funkcjonuje w ramach Katedry Edukacji Międzykulturowej. W ramach działalności naukowej w zakładzie prowadzone są badania z zakresu diagnozy rodziny, diagnozy instytucji opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych,  diagnozy środowiska lokalnego oraz z zakresu pracy profilaktyczno-metodycznej, terapeutycznej.


 

Dr hab. Tomasz Bajkowski
- kierownik zakładu
Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar

Granty i projekty badawcze:

 • Projekt badawczy (Grand KBN) Nr NN106210738: Kompetencje do komunikacji międzykulturowej w aspekcie tradycyjnej wielokulturowości regionu i procesów migracyjnych; umowa nr 2107/B/H03/2010/38, (czas realizacji: 07.05.2010. - 06.05.2013.);
 • Projekt: Przygotowanie i wdrożenie programu praktyk studenckich w mieście Białystok, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (czas realizacji: 2011. – 2015.);
 • Projekt nr WND-POKL.08.01.01-20-108/11: Profesjonalizacja podlaskich psychoterapeutów. Pakiet szkoleń standaryzowanych i podstawowych. Umowa nr UDA-POKL.08.01.01-20-108/11-00, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. (czas realizacji: 2012. – 2013.);
 • Projekt nr POKL 04.01.02-00-011/2009: Zwiększenie potencjału absolwentów Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej na rynku pracy, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IV Szkolnictwo Wyższe i Nauka, 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy (czas realizacji: 1.10.2009. – 31.03.2013.);
 • Projekt: Innowacje 15+ - testowanie i wdrażanie nowych metod wczesnej interwencji socjalnej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży powyżej 15 roku życia, (czas realizacji: 2012 r. – 2016.).


 

 

Dr hab. Jolanta Muszyńska, prof. UwB

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar

Granty (zrealizowane):
Projekt badawczy Unii Europejskiej IANUS LLP - Grundtvig IANUS 134057-LLP-1-2007-1-AT-GRUNDTVIG-GMP pt. ,,European Quality Standards for Later Learning in Intergenerational, Intercultural and IT-based Settings,
Projekt Unii Europejskiej  Learning Hospitals Project 2008-1-AT1-GRU06-000441
Grant KBN „ Kompetencje do komunikacji międzykulturowej w aspekcie tradycyjnej wielokulturowości regionu i procesów migracyjnych”

Złożone wnioski:

Young people active in Europe, Erasmus + Programme, Jean Monnet Activities: Jean Monnet Modules, 575136-EPP-1-2016-1-PL-EPPJMO-Module, luty 2016, koordynator projektu (oceniony pozytywnie, niefinansowany)
Post-traumatic Integration – Low-level Psychosocial Support and Intervention for Refugees; Erasmus+;Subprogramme: KA2 Strategic partnerships, vocational education, Lider projektu (instytucja aplikująca): INTEGRA Institute for  Development of Human Potentials, Slovenia, partner w projekcie, koordynator zespołu polskiego, luty 2016 (oceniony pozytywnie niefinasowany)
NCN OPUS 14 – złożony wniosek 15 grudzień 2017- Strategie przystosowania się młodzieży do zmieniających się warunków społeczno-kulturowych (w trakcie recenzji) 

mgr Agnieszka Sołbut

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar

Granty:

 • Projekt w ramach Badań Młodych Pedagogów. Tytuł :Rodzina z problemem alkoholowym - wsparcie systemowe./2013/
 • Projekt –„Szkoła Współpracy” /udział partnerski w projekcie z ramienia Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 26 w Białymstoku./2013,2014,2015/
 • Projekt Multi- Stok. –kontynuacja projektu „Przygody Innego”, współpraca w zakresie tworzenia bajki i scenariuszy zajęć /2014/2015/
 • Projekt finansowany z Urzędu Marszałkowskiego nt Zabawy z legendą i baśnią regionu Podlasia”; warsztaty edukacyjne skierowane do dzieci ze świetlic przy DDPS w Białymstoku, I edycja, prowadzące: dr Anna Józefowicz, mgr Agnieszka Sołbut / 2016/
 • Projekt finansowany z Urzędu Marszałkowskiego nt Zabawy z legendą i baśnią regionu Podlasia" -warsztaty edukacyjne dla dzieci, II edycja , prowadzące: dr Anna Józefowicz, mgr Agnieszka Sołbut /2017/
 • Projekt „Rozwijanie profilaktyki pozytywnej w białostockich szkołach ponadgimnazjalnych”, Partnerzy- Stowarzyszenie "Schola Humana", Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB, Interdyscyplinarna Komisja Naukowa ds. Przemocy i Dyskryminacji, Międzynarodowe Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych Wydział Prawa UwB /2017/

 

Mgr Julia Szabuńko

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar