strefa
Zakład Diagnoz Środowisk Wychowawczych Strona główna / Pracownicy / Katedry, Zakłady, Pracownie

Pracownicy:

Dr hab. Jolanta Muszyńska, prof. UwB - kierownik Zakładu

Dr Tomasz Bajkowski

Mgr Agnieszka Sołbut
Mgr Julia Szabuńko

Zakład  Diagnoz Środowisk Wychowawczych funkcjonuje w ramach Katedry Edukacji Międzykulturowej. W ramach działalności naukowej w pracowni prowadzone są badania z zakresu diagnozy rodziny, diagnozy instytucji opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych,  diagnozy środowiska lokalnego oraz z zakresu pracy profilaktyczno-metodycznej, terapeutycznej.


 

Dr hab. Jolanta Muszyńska, prof. UwB

Lista publikacji (2013-16)

Zainteresowania naukowe:
tożsamość regionalna, tożsamość lokalna, wspólnoty lokalne, relacje  w społecznościach lokalnych jednorodnych i zróżnicowanych kulturowo, poczucie wspólnotowości, lokalne społeczeństwo obywatelskie

Udział w pracach zespołów badawczych przy realizacji grantów :

- „Kultura polska w nowej Europie. Kultura polska na wschodnim pograniczu. Transmisja dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych.”
- „Kompetencje do komunikacji międzykulturowej w aspekcie tradycyjnej wielokulturowości i procesów migracyjnych.”

Udział w projektach międzynarodowych :
- Projekt badawczy Unii Europejskiej IANUS LLP - Grundtvig IANUS
-  Projekt Unii Europejskiej Lerning Hospitals, European Quality Standards for Later Learning in Intergenerational, Intercultural and IT-based Settings;
 


 

Dr Tomasz Bajkowski

Lista publikacji (2013-16)

Zainteresowania naukowe:
Diagnostyka psychopedagogiczna, systemowa diagnoza rodziny, diagnoza zjawisk społecznych, proces kształtowania się̨ tożsamości młodzieży, gender studies (kategorie kobiecości i męskości), komunikacja międzykulturowa, psychoterapia. 


 

mgr Agnieszka Sołbut

Konferencje (lata 2013- 2015)-
Lista publikacji (lata 2013- 2016)-

Zainteresowania naukowe:
diagnoza środowisk wychowawczych, metodyka pracy z dzieckiem i rodziną, osobami wykluczonymi społecznie

Projekty badawcze:

• Projekt–Placówki wsparcia dziennego jako forma przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w województwie podlaskim. / Współtwórcy- pracownicy naukowi Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku/,2008 r.
• Praca nad Miejskim Programem Pomocy Społecznej oraz Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na rok 2009.
• Projekt w ramach Badań Młodych Pedagogów. Tytuł pracy badawczej: Działania środowiska lokalnego na rzecz dzieci i rodzin wykluczonych społecznie. Działania podejmowane w świetlicach socjoterapeutycznych. /2011/
• Projekt w ramach Badań Młodych Pedagogów. Tytuł pracy badawczej: Potrzeby i problemy rodziny ryzyka- na przykładzie świetlic terapeutycznych przy Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku./2012/
• Projekt w ramach Badań Młodych Pedagogów. Tytuł :Rodzina z problemem alkoholowym - wsparcie systemowe./2013/
• Projekt –„Szkoła Współpracy” /Udział partnerski w projekcie, w którym bierze udział Szkoła Podstawowa nr 26 w Białymstoku- 2014/2015
• Udział w projektach Fundacji Edukacji i Twórczości/ Dialog- „Przygody Innego”, autorka bajek i scenariuszy metodycznych do zajęć-2014/2016
• Projekt „Agresji mówię NIE!”-2016 r. Zajęcia w Zakładzie Karnym w Białymstoku służące realizacji celów kary pozbawienia wolności , adresowane są do skazanych przejawiających zachowania agresywne. Przedsięwzięcie realizowane na mocy Porozumienia zawartego w dniu 15 grudnia 2015r. pomiędzy Zakładem Karnym w Białymstoku a Wydziałem Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku.