strefa
Pracownia Pedagogiki Specjalnej Strona główna / Pracownicy / Katedry, Zakłady, Pracownie

Kontakt: (85) 745 74 13


Pracownicy:

Dr Dorota Otapowicz-po. kierownika Pracowni Pedagogiki Specjalnej
Dr hab. Agnieszka Sakowicz-Boboryko
Mgr Dorota Wyrzykowska-Koda


Przedmioty prowadzone przez pracowników Pracowni Pedagogiki Specjalnej:

Pedagogika specjalna
Logopedia
Terapia logopedyczna
Pedagogika rewalidacyjna
Wybrane zagadnienia z rehabilitacji i edukacji osób niepełnosprawnych
Edukacja integracyjna
Pedagogika integracyjna
Teoretyczne podstawy integracji osób niepełnosprawnych
Terapia pedagogiczna
Terapia zajęciowa w domach pomocy społecznej
Surdopedagogika
Tyflopedagogika
Oligofrenopedagogika
Projektowanie pracy rewalidacyjnej
Rehabilitacja niepełnosprawnych
Rehabilitacja osób z dysfunkcja narządu wzroku
Rehabilitacja osób niesłyszących i niedosłyszących
Rehabilitacja niepełnosprawnych ruchowo  i przewlekle chorych
Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Rehabilitacja przez twórczość
Metodyka nauczania i wychowania osób niewidomych i słabowidzących
Metodyka nauczania i wychowania osób z niepełnosprawnością intelektualną
Metodyka nauczania i wychowania osób z wadą słuchu
Metodyka pracy logopedycznej
Pomoc rodzinie dziecka niepełnosprawnego
Praca  z  uczniem  z ADHD
Wczesna interwencja osób niepełnosprawnych
Programy wspomagania rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Alternatywne metody wspomagania rozwoju
Profilaktyka uzależnień
Socjoterapia
Strategie pracy z trudnym wychowankiem
Wykład monograficzny
Seminarium magisterskie
Praktyka śródroczna
Praktyka ciągła


Badania naukowe:

Kierunki badań naukowych realizowane w Pracowni Pedagogiki Specjalnej:
• problemy w funkcjonowaniu społecznym, komunikacyjnym i edukacyjnym dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, ich  przyczyny i możliwości przezwyciężania (dr Dorota Otapowicz)
• normalizacja sytuacji życiowej osób niepełnosprawnych, integracja społeczna, aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, terapia dzieci niepełnosprawnych, problematyka przestępczości osób niepełnosprawnych (dr Małgorzata Bilewicz)
• „Człowiek z niepełnosprawnością w rodzinie i przestrzeni społecznej - integracja, normalizacja, wyrównywanie szans życiowych”:
• rehabilitacja, edukacja integracyjna, aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością (w szczególności osób z wadą słuchu) rozpatrywane w kontekście podmiotowym i ekologicznym,
• funkcjonowanie rodziny z osobą niepełnosprawną w relacjach wewnętrznych i zewnętrznych,
• podmiotowa odpowiedzialność rodziców w opiece, wychowaniu, rehabilitacji dziecka i jej uwarunkowania,
• miejsce rodziny w sieci wsparcia społecznego, formy i źródła społecznego wspomagania osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. (dr Agnieszka Sakowicz-Boboryko)
• normalizacja, poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez różne formy terapii i rehabilitacji, twórczość jako jedna z dróg osiągnięcia autonomii osób niepełnosprawnych (mgr Dorota Wyrzykowska –Koda)
• aktywizacja społeczna nieletnich,
• skuteczności oddziaływań terapeutycznych w placówkach resocjalizacyjnych,
• strategie pracy z osobami z utrwalonym obrazem poczucia krzywdy,
• opracowanie i badania modelowych programów socjoterapii w resocjalizacji nieletnich,  terapii uzależnień w placówkach zakładów poprawczych,  procedur i strategii w twórczej resocjalizacji nieletnich (mgr Piotr Chlebowski).
 

Dr hab. Agnieszka Sakowicz-Boboryko

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar


 

Mgr Dorota Wyrzykowska–Koda

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar