strefa
Pracownia Pedagogiki Specjalnej Strona główna / Pracownicy / Katedry, Zakłady, Pracownie

Kontakt: (85) 745 74 13


Pracownicy:

Dr Dorota Otapowicz-po. kierownika Pracowni Pedagogiki Specjalnej
Dr Agnieszka Sakowicz –Boboryko
Mgr Dorota Wyrzykowska –Koda


Przedmioty prowadzone przez pracowników Pracowni Pedagogiki Specjalnej:

Pedagogika specjalna
Logopedia
Terapia logopedyczna
Pedagogika rewalidacyjna
Wybrane zagadnienia z rehabilitacji i edukacji osób niepełnosprawnych
Edukacja integracyjna
Pedagogika integracyjna
Teoretyczne podstawy integracji osób niepełnosprawnych
Terapia pedagogiczna
Terapia zajęciowa w domach pomocy społecznej
Surdopedagogika
Tyflopedagogika
Oligofrenopedagogika
Projektowanie pracy rewalidacyjnej
Rehabilitacja niepełnosprawnych
Rehabilitacja osób z dysfunkcja narządu wzroku
Rehabilitacja osób niesłyszących i niedosłyszących
Rehabilitacja niepełnosprawnych ruchowo  i przewlekle chorych
Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Rehabilitacja przez twórczość
Metodyka nauczania i wychowania osób niewidomych i słabowidzących
Metodyka nauczania i wychowania osób z niepełnosprawnością intelektualną
Metodyka nauczania i wychowania osób z wadą słuchu
Metodyka pracy logopedycznej
Pomoc rodzinie dziecka niepełnosprawnego
Praca  z  uczniem  z ADHD
Wczesna interwencja osób niepełnosprawnych
Programy wspomagania rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Alternatywne metody wspomagania rozwoju
Profilaktyka uzależnień
Socjoterapia
Strategie pracy z trudnym wychowankiem
Wykład monograficzny
Seminarium magisterskie
Praktyka śródroczna
Praktyka ciągła


Badania naukowe:

Kierunki badań naukowych realizowane w Pracowni Pedagogiki Specjalnej:
• problemy w funkcjonowaniu społecznym, komunikacyjnym i edukacyjnym dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, ich  przyczyny i możliwości przezwyciężania (dr Dorota Otapowicz)
• normalizacja sytuacji życiowej osób niepełnosprawnych, integracja społeczna, aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, terapia dzieci niepełnosprawnych, problematyka przestępczości osób niepełnosprawnych (dr Małgorzata Bilewicz)
• „Człowiek z niepełnosprawnością w rodzinie i przestrzeni społecznej - integracja, normalizacja, wyrównywanie szans życiowych”:
• rehabilitacja, edukacja integracyjna, aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością (w szczególności osób z wadą słuchu) rozpatrywane w kontekście podmiotowym i ekologicznym,
• funkcjonowanie rodziny z osobą niepełnosprawną w relacjach wewnętrznych i zewnętrznych,
• podmiotowa odpowiedzialność rodziców w opiece, wychowaniu, rehabilitacji dziecka i jej uwarunkowania,
• miejsce rodziny w sieci wsparcia społecznego, formy i źródła społecznego wspomagania osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. (dr Agnieszka Sakowicz-Boboryko)
• normalizacja, poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez różne formy terapii i rehabilitacji, twórczość jako jedna z dróg osiągnięcia autonomii osób niepełnosprawnych (mgr Dorota Wyrzykowska –Koda)
• aktywizacja społeczna nieletnich,
• skuteczności oddziaływań terapeutycznych w placówkach resocjalizacyjnych,
• strategie pracy z osobami z utrwalonym obrazem poczucia krzywdy,
• opracowanie i badania modelowych programów socjoterapii w resocjalizacji nieletnich,  terapii uzależnień w placówkach zakładów poprawczych,  procedur i strategii w twórczej resocjalizacji nieletnich (mgr Piotr Chlebowski).
 

Dr Dorota Otapowicz

Kontakt: dorota667@wp.pl


Zainteresowania naukowe: 

zaburzenia mowy i komunikacji językowej , funkcjonowanie psychospołeczne, , wspomaganie  rozwoju  i wsparcie edukacyjne dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością  , w szczególności  z mózgowym porażeniem dziecięcym,  upośledzeniem umysłowym , autyzmem

 

Konferencje (lata 2013- 2015) 

 • Międzynarodowa Konferencja " Osoby niepełnosprawne w drodze ku dorosłości " Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Kraków, 19-20 września 2013. Referat: Autonomia uczenia się studentów z niepełnosprawnością
 • I Seminarium Metodologii Pedagogiki Specjalnej nt. „Ogród wieloparadygmatyczności w badaniach nad niepełnosprawnością”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katedra Pedagogiki Rehabilitacji  i Resocjalizacji, 03.12.2013.
 • Konferencja Naukowa „ Zaburzenia mowy u dzieci i młodzieży-aspekty medyczne, logopedyczne i psychologiczne. Klinika Neurologii Rozwojowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego , Zespół Neurologii Dziecięcej Komitetu Nauk Neurologicznych Polskiej Akademii Nauk, Gdańsk, 25 październik 2014. Referat: Zaburzenia rozwoju mowy u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
 • Konferencja szkoleniowa ”Dobre pomysły na trudne zachowania” , Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku, Ośrodek Szkolno-Terapeutyczno-Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem  w Białymstoku, /Białystok 24-25 kwietnia, 2014.
 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Sens i bezsens starości” pt.   „Niepełnosprawność i starość w wymiarze, poznawania, przezywania i percepcji społecznej”,  Zakład Socjologii Edukacji i Gerentologii Społecznej, Zakład Andragogiki i Gerentologii Edukacyjnej we współpracy z Samodzielna Pracownia Pedagogiki specjalnej i Podlaskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Gerentologicznego,  Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, Supraśl, 14-16 maj 2015. Referat: Niepełnosprawność a jakość życia rodziny

 

Publikacje (lata 2013- 2015)

 • Otapowicz D., Saobaniec W., Kułak W., Sendrowski K. "Gravita del distrubo disartrico nei bambini con paralisi cerebrale infantile in relazione a TC e MRI" w: "Logopedia e comunicazione" Direttore: Adriana De Filippis, nr 2 Maggio 2013.
 • Dorota Otapowicz, Patrycja Goryń, Magda Truszkowska: Autonomia uczenia się studentów niepełnosprawnych {w:] Osoby niepełnosprawne w drodze ku dorosłości/ pod. Red. Danuty Wolskiej,  Wyd. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2014. –s. 81-89.
 • Dorota Otapowicz, Magda Truszkowska: Wsparcie studentów z autyzmem w procesie kształcenia. {w:] Osoby niepełnosprawne w drodze ku dorosłości/ pod. Red. Danuty Wolskiej,  Wyd. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2014. –s. 239-245.


 

 

Dr Agnieszka Sakowicz-Boboryko

Zainteresowania naukowe:

podmiotowy i ekologiczny kontekst funkcjonowania osób z niepełnosprawnością (w szczególności z wadą słuchu) w różnych wymiarach przestrzeni życia społecznego (rehabilitacja, edukacja, aktywność zawodowa, aktywność ruchowa/ sportowa); normalizacja, wyrównywanie szans życiowych osób niepełnosprawnych; wsparcie społeczne rodzin z dziećmi z wadą słuchu


Konferencje (lata 2013 – 2015):

 • Konferencja nt. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – przykłady dobrych praktyk”, MODM  w Białymstoku i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. W. Kikolskiego, Białystok, 11.04.2013. (głos w dyskusji).
 • IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Współczesny człowiek w zdrowiu i chorobie”, Instytut Zdrowia Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 5-6.09.2013. Referat: Hippotherapy as a type of effective (self)rehabilitation among visually impaired children (Hipoterapia jako forma skutecznej (auto)rehabilitacji dzieci z wadą wzroku).
 • I Seminarium Metodologii Pedagogiki Specjalnej nt. „Ogród wieloparadygmatyczności w badaniach nad niepełnosprawnością”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katedra Pedagogiki Rehabilitacji  i Resocjalizacji, 03.12.2013.
 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Sens i bezsens starości” nt. „Niepełnosprawność i starość w wymiarze, poznawania, przeżywania i percepcji społecznej”, Zakład Socjologii Edukacji i Gerentologii Społecznej, Zakład Andragogiki i Gerentologii Edukacyjnej we współpracy z Samodzielną Pracownią Pedagogiki Specjalnej i Podlaskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Gerentologicznego, Uniwersytet  w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Supraśl, 14-16.05. 2015. Referat: Niepełnosprawność  a jakość życia rodziny.

 

Publikacje (lata 2013 – 2015):

 • Sakowicz-Boboryko, A. (2013). Hippotherapy as a type of effective (self)rehabilitation among visually impaired children. W: Z. Kubińska, A. Pańczuk (ed.) Different Aspects of Rehabilitation and Physiotherapy. (s. 101-111). Biała Podlaska: Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska.
 • Sakowicz-Boboryko, A. (2013). Sport of people with intellectual disabilities – a road to normalcy. W: Z. Kubińska, A. Pańczuk (ed.) Different Aspects of Rehabilitation and Physiotherapy. (s. 112-120). Biała Podlaska: Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska.
   
Mgr Dorota Wyrzykowska–Koda