strefa
Ogłoszenia Strona główna / Studenci / Stypendia

Dziekanat Sprawy Socjalno-Bytowe i Praktyki Studenckie

Mgr Mirosława Cyuńczyk - m.cyunczyk@uwb.edu.pl
Mgr Izabela Niemyjska - i.niemyjska@uwb.edu.pl

tel. 85 745 73 97
pokój A 9.1

pn.- wt. 9.00-15.00
czw.- pt. 9.00-15.00

 

Dodatkowe dyżury Dziekanatu 

09.03.2019 r. (sobota)
23.03.2019 r. (sobota)

 

Prosimy studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych o zgłaszanie się do Dziekanatu pok A 9.1 - do dnia 21.12.2018 r. po odbiór pozytywnych decyzji stypendialnych (decyzje negatywne dostarczone będą pocztą)


 

Terminarz wypłat stypendialnych w roku akademickim 2018/2019 

Luty Marzec Kwiecień
28 29 26

 


 

Pomoc materialna studentów na r. ak. 2018/2019

przyznawana jest na wniosek studenta złożony przez studenta (osobiście)
w Dziekanacie ds. Socjalno-Bytowych Studentów Białystok, ul. Świerkowa 20 (pok. nr A 9.1 ), w terminie:                                                        

zapomogi, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych,
stypendia socjalne, stypendia socjalne zwiększone

                                    

II, III stacjonarne i niestacjonarne (r.ak. 2018/2019)
11 czerwiec – 14 czerwiec 2018 r.
19 czerwiec – 29 czerwiec 2018 r.

I rok  stacjonarne (r.ak. 2018/2019)
17 lipiec – 31 lipiec 2018 r.

I, II, III rok  stacjonarne i niestacjonarne (r.ak. 2018/2019)
03 wrzesień – 28 wrzesień 2018 r.

stypendia rektora dla najlepszych studentów


I, II, III rok stacjonarne i niestacjonarne (r.ak. 2018/2019)
03 wrzesień – 28 wrzesień 2018 r.

Ww. terminy wprowadza się w celu uniknięcia kolejek, ostateczny termin to 15 październik

stypendia ministra za wybitne osiągnięcia

17 lipiec – 31 lipiec 2018 r. I, II, III rok stacjonarne i niestacjonarne (r.ak. 2018/2019)

Formy świadczeń funduszu pomocy materialnej

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

· stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych

Stypendia specjalne przyznawane studentom z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.
 Stypendia specjalne mogą być przyznane od miesiąca po miesiąca w którym złożono dokumenty, jeżeli wniosek złożono przed posiedzeniem komisji w danym miesiącu, w przeciwnym wypadku od następnego miesiąca po miesiącu w którym złożono dokumenty.
W przypadku utraty ważności orzeczenia w celu ponownego uzyskania uprawnień do stypendium, student jest zobowiązany do niezwłocznego dostarczenia nowego wniosku o stypendium i aktualnego orzeczenia.
Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane są na wniosek studenta złożony przez studenta (osobiście) w Dziekanacie ds. Socjalno-Bytowych Studentów, Białystok, ul. Świerkowa 20 pok. A 9.1

Do wniosku o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych  należy dołączyć:

1. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał i kserokopie)
 
Stypendia rektora dla najlepszych studentów

·         za wysoką średnią ocen
·         za osiągnięcia naukowe
·         za osiągnięcia artystyczne
·         za wysokie wyniki sportowe

Stypendia rektora mogą otrzymać studenci, którzy posiadają odpowiednie osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe.
Wnioski o stypendium Rektora za średnią ocen mogą składać studenci, którzy za rok studiów poprzedzający rok przyznawania stypendium uzyskali wysoką średnią ocen -  lub studenci, którzy za rok studiów poprzedzający rok przyznawania stypendium uzyskali wysoką średnią ocen – średnią ocen ustala się następująco:
 
do średniej ocen z danego roku studiów (arytmetycznej) wlicza się wszystkie oceny uzyskane przez studenta z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów objętych planem studiów (z uwzględnieniem wszystkich form zajęć) wymaganych odpowiednio, do zaliczenia roku, z zastrzeżeniem, że przy wyliczaniu nie uwzględnia się oceny kwestionowanej – w takim przypadku do średniej ocen wlicza się ocenę zweryfikowaną w trybie egzaminu komisyjnego.
Studenci pierwszego roku drugiego stopnia mogą ubiegać się o stypendium rektora, jeżeli rozpoczęli studia drugiego stopnia w okresie nie dłuższym niż rok od ukończenia studiów pierwszego stopnia. Pozostali studenci mogą ubiegać się o stypendium rektora po zaliczeniu pierwszego roku studiów.
 
Wnioski o stypendia rektora za wysokie wyniki sportowe powinny zawierać opinię Prezesa Zarządu Klubu Uczelnianego AZS-u UwB.
 
Studenci, którzy zaliczyli rok poprzedzający przyznanie stypendium jako studenci Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB, również studenci pierwszego roku drugiego stopnia (absolwenci studiów pierwszego stopnia), ubiegający się o stypendium rektora za wysoka średnia ocen powinny przed złożeniem wniosku uzyskać w swoich byłych dziekanatach potwierdzenie średniej ocen za ostatni rok studiów - wpis na wniosku.

Studenci pierwszego roku drugiego stopnia (absolwenci studiów pierwszego stopnia innych wydziałów niż Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB), ubiegający się o stypendium rektora za wysoka średnia ocen powinny do wniosku dołączyć zaświadczeniez byłych swoich dziekanatów o średniej ocen za ostatni rok studiów.

Stypendia rektora przyznawane są na wniosek studenta złożony przez studenta (osobiście) w Dziekanacie ds. Socjalno-Bytowych Studentów, Białystok, ul. Świerkowa 20 pok. A 9.1

Do wniosków o stypendium rektora za wysoką średnią ocen należy dołączyć:
zaświadczenie o wysokości średniej ocen uzyskanej w poprzednim roku akademickim (dotyczy studentów pierwszego roku drugiego stopnia   – absolwentów studiów pierwszego stopnia innych wydziałów niż Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB)

Do wniosków o stypendium rektora za osiągnięcia naukowe, artystyczne czy za wysokie wyniki sportowe należy dołączyć:
zaświadczenia potwierdzające osiągnięcia (oryginały i kserokopie)

Świadczenia o charakterze socjalnym

·         stypendia socjalne
·         stypendia socjalne w zwiększonej wysokości
·         zapomogi

Świadczenia o charakterze socjalnym ma prawo otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.

Stypendia socjalne w zwiększonej wysokości mogą otrzymać studenci studiów stacjonarnych zamieszkujący w domu studenta lub w obiekcie innym niż dom studenta, którym codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie.

Zapomogi mogą być przyznane studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być przyznana od miesiąca w którym złożono dokumenty, jeżeli dokumenty złożono przed posiedzeniem komisji w danym miesiącu, w przeciwnym wypadku od następnego miesiąca po miesiącu, w którym złożono dokumenty.

Świadczenia o charakterze socjalnym przyznawane są na wniosek studenta złożony przez studenta (osobiście) w Dziekanacie ds. Socjalno-Bytowych Studentów, Białystok, ul. Świerkowa 20 pok. A 9.1

Do wniosku o zapomogę należy dołączyć:

1. dokumenty potwierdzające przyczynę losową, która spowodowała trudną sytuację materialną (oryginały i kserokopie)
2. zaświadczenia o dochodach i formularze obowiązujące przy wniosku o przyznanie stypendium socjalnego

Do wniosku o stypendium socjalne lub stypendium socjalne w zwiększonej wysokości należy dołączyć:

1. oświadczenie o wynajmie lokalu (dotyczy tyko stypendiów socjalnych w zwiększonej wysokości
2. zaświadczenia i oświadczenia o dochodach studenta i pełnoletnich członków rodziny (oprócz rodziców i współmałżonków można uwzględnić rodzeństwo i dzieci  uczące się do 26 roku życia), odpowiednie do sytuacji w rodzinie:
·   zaświadczenia  z urzędu skarbowego o dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f  Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - uzyskanych w 2017 roku, zawierające informacje o:
-   wysokości dochodu lub jego braku
-   wysokości składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu,
-   wysokości należnego podatku
·   oświadczenia o dochodach niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym (dotyczy wszystkich członków rodziny)
·   oświadczenia o dochodach rozliczanych na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym
·   zaświadczenia z zakładu ubezpieczeń (ZUS, KRUS, WBE) o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne  (należnych, tj. 9 %)
·  zaświadczenia z urzędu gminy o wielkości  posiadanego w 2017 roku gospodarstwa rolnego - wyrażone w hektarach przeliczeniowych
·  umowy dzierżawy – w przypadku dzierżawienia lub  oddania w dzierżawę części lub całego gospodarstwa
·  umowy zawarte w formie aktu notarialnego w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania  przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną
·  odpisy orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sadowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem – zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza nią (kserokopie i oryginały do okazania)
·  zaświadczenia organów prowadzących postępowanie egzekucyjne o wysokości wyegzekwowanych alimentów
·  odpis orzeczenia sądu o ustanowieniu rodzinny zastępczej lub opiekuna prawnego
·  odpisy aktów zgonu
·  odpisy aktów urodzenia (w przypadku dzieci w wieku do 6 lat)
·  zaświadczenia potwierdzające naukę uczących się członków rodziny (z uczelni i przy zmianie szkoły – aktualne zaświadczenia dotyczące roku  2017/2018 należy donieść: szkoły do 30. IX. 2018, uczelnie do 15.X.2018)
·  orzeczenia komisji lekarskiej o niepełnosprawności (kserokopie i oryginał do okazania)
·  zaświadczenia z urzędu pracy o statucie bezrobotnego z informacją o wysokości zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych lub o jego braku
·  inne wymagane zaświadczenia w przypadku zmiany źródła dochodu w okresie od 1 stycznia 2017 roku do dnia złożenia wniosku
·  karty pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573) lub w związku z uzyskaniem w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochrony uzupełniającej
·  Karty Polaka - w przypadku cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich
 
Stypendia ministra

·  stypendia ministra za wybitne osiągnięcia

Stypendia ministra  przyznawane są na wniosek studenta złożony przez studenta (osobiście) w Dziekanacie ds. Socjalno-Bytowych Studentów, Białystok, ul. Świerkowa 20 pok. A 9.1
 
Do wniosków o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia należy dołączyć:

1. zaświadczenia potwierdzające osiągnięcia (oryginały i kserokopie)