strefa
Ogłoszenia Strona główna / Studenci / Stypendia

Dziekanat Sprawy Socjalno-Bytowe i Praktyki Studenckie

Mgr Mirosława Cyuńczyk - m.cyunczyk@uwb.edu.pl
Mgr Izabela Niemyjska - i.niemyjska@uwb.edu.pl

tel. 85 745 73 97
pokój A 9.1

pn.- wt. 9.00-15.00
czw.- pt. 9.00-15.00

 

Dodatkowe dyżury Dziekanatu  godz. 9.00 – 13.00

14.04.2018 r. (sobota)
21.04.2018 r. (sobota)
28.04.2018 r. (sobota)


Terminarz wypłat stypendialnych   
               
28 luty 2018 r.
30 marzec 2018 r.

30 kwiecień 2018 r.

UWAGA
Prosimy studentów o zgłaszanie się do Dziekanatu pok. A 9.1 po odbiór decyzji stypendialnych dotyczących jednorazowego zwiększenia. Studenci studiów niestacjonarnych dodatkowo mogą odebrać decyzje w Dziekanacie pełniącym dyżur podczas zjazdu.

Prosimy wszystkich studentów studiów stacjonarnych o zgłaszanie się do Dziekanatu pok. A 9.1 oraz studentów studiów niestacjonarnych do Dziekanatu dyżurującego w celu odbioru pozytywnych decyzji stypendialnych. Decyzje negatywne zostaną przesłane pocztą.

Formy świadczeń funduszu pomocy materialnej


Stypendia dla osób niepełnosprawnych


•    Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych


Stypendia specjalne przyznawane studentom z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.
Stypendia specjalne mogą być przyznane od miesiąca w którym złożono dokumenty, jeżeli wniosek złożono przed posiedzeniem komisji w danym miesiącu, w przeciwnym wypadku od następnego miesiaca po miesiącu, w którym złożono dokumenty.
W przypadku utraty ważności orzeczenia w celu ponownego uzyskania uprawnień do stypendium, student jest zobowiązany do niezwłocznego dostarczenia nowego wniosku o stypendium i aktualnego orzeczenia.
Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane są na wniosek studenta złożony przez studenta (osobiście) w Dziekanacie ds. Socjalno - Bytowych Studentów, Białystok, ul. Świerkowa 20 pok. A.9.1

Do wniosku należy dołączyć:
-    orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał i kserokopie)

Stypendia rektora dla najlepszych studentów

•    za wysoką średnią ocen
•    za osiągnięcia naukowe
•    za osiągnięcia artystyczne
•    za wysokie wyniki sportowe


Stypendia  rektora mogą otrzymać studenci, którzy posiadają odpowiednie osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe.
Wnioski o stypendium Rektora za średnią ocen mogą składać studenci, którzy za rok studiów poprzedzający rok przyznawania stypendium uzyskali wysoką średnią ocen – średnią ocen ustala się następująco:

do średniej ocen z danego roku studiów (arytmetycznej) wlicza się wszystkie oceny uzyskane przez studenta      z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów objętych planem studiów (z uwzględnieniem wszystkich form zajęć) wymaganych odpowiednio, do zaliczenia roku, z zastrzeżeniem, że przy wyliczaniu nie uwzględnia się oceny kwestionowanej -  w takim przypadku do średniej ocen wlicza się ocenę zweryfikowaną w trybie egzaminu komisyjnego.

Studenci pierwszego roku drugiego stopnia mogą ubiegać się o stypendium rektora, jeżeli rozpoczęli studia drugiego stopnia w okresie nie dłuższym niż rok od ukończenia studiów pierwszego stopnia. Pozostali studenci mogą ubiegać się o stypendium rektora po zaliczeniu pierwszego roku studiów.
Wnioski o stypendia rektora za wysokie wyniki sportowe powinny zawierać opinię Prezesa Zarządu Klubu Uczelnianego AZS-u UwB

Studenci, którzy zaliczyli rok poprzedzający przyznanie stypendium jako studenci Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB, również studenci pierwszego roku drugiego stopnia (absolwenci studiów pierwszego stopnia), ubiegający się o stypendium rektora za wysoka średnia ocen powinny przed złożeniem wniosku uzyskać w swoich byłych dziekanatach potwierdzenie średniej ocen za ostatni rok studiów - wpis na wniosku.

Studenci pierwszego roku drugiego stopnia (absolwenci studiów pierwszego stopnia innych wydziałów niż Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB), ubiegający się o stypendium rektora za wysoka średnia ocen powinny do wniosku dołączyć zaświadczenie z byłych swoich dziekanatów o średniej ocen za ostatni rok studiów.Stypendia rektora przyznawane są na wniosek studenta złożony przez studenta (osobiście) w Dziekanacie ds. Socjalno-Bytowych Studentów Białystok,  ul. Świerkowa 20 (pok. nr A.9.1).

Do wniosków o stypendium rektora za wysoką średnią ocen należy dołączyć:  zaświadczenie o wysokości średniej ocen uzyskanej w poprzednim roku akademickim (dotyczy studentów pierwszego roku drugiego stopnia – absolwentów studiów pierwszego stopnia innych wydziałów niż Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB)
 
Do wniosków o stypendium rektora za osiągnięcia naukowe, artystyczne czy za wysokie wyniki sportowe należy dołączyć:  zaświadczenia potwierdzające osiągnięcia (oryginały i kserokopie)

Świadczenia o charakterze socjalnym
• stypendia socjalne
• stypendia socjalne w zwiększonej wysokości
• zapomogi

Świadczenia o charakterze socjalnym ma prawo otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.

Stypendia socjalne w zwiększonej wysokości mogą otrzymać studenci studiów stacjonarnych zamieszkujący w domu studenta lub w obiekcie innym niż dom studenta, którym codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie.

 Zapomogi mogą być przyznane studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej.

 Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być przyznana od miesiąca w którym złożono dokumenty, jeżeli wniosek złożono przed posiedzeniem komisji w danym miesiącu, w przeciwnym wypadku od następnego miesiąca po miesiącu, w którym złożono dokumenty.

Świadczenia o charakterze socjalnym  przyznawane są na wniosek studenta złożony przez studenta (osobiście) w Dziekanacie ds. Socjalno-Bytowych Studentów Białystok, ul. Świerkowa 20 (pok. nr A.9.1).

Do wniosku o zapomogę należy dołączyć:
1. dokumenty potwierdzające przyczynę losową, która spowodowała trudną sytuację materialną (oryginały i kserokopie)
2. zaświadczenia o dochodach i formularze obowiązujące przy wniosku o przyznanie stypendium socjalnego

Do wniosku o stypendium socjalne lub stypendium socjalne w zwiększonej wysokości należy dołączyć:
1. oświadczenie o wynajmowaniu lokalu (dotyczy tyko stypendiów socjalnych w zwiększonej wysokości)
2. zaświadczenia i oświadczenia o dochodach studenta i pełnoletnich członków rodziny (oprócz rodziców i współmałżonków można uwzględnić rodzeństwo i dzieci  uczące się do 26 roku życia), odpowiednie do sytuacji w rodzinie:

 •  zaświadczenia  z urzędu skarbowego o dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - uzyskanych w 2016 roku, zawierające informacje o:
    - wysokości dochodu lub jego braku,
    - wysokości składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu,
    - wysokości należnego podatku
 •  oświadczenia o dochodach niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym (dotyczy wszystkich członków rodziny) oświadczenia o dochodach rozliczanych na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym
 •  zaświadczenia z zakładu ubezpieczeń (ZUS, KRUS, WBE) o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne  (należnych, tj. 9 %)
 •  zaświadczenia z urzędu gminy o wielkości  posiadanego w 2016 roku gospodarstwa rolnego - wyrażone w hektarach przeliczeniowych
 •  umowy dzierżawy – w przypadku dzierżawienia lub  oddania w dzierżawę części lub całego gospodarstwa
 •  umowy zawarte w formie aktu notarialnego w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania  przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną
 •  odpisy orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sadowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem – zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza nią (kserokopie i oryginały do okazania)
 •  zaświadczenia organów prowadzących postępowanie egzekucyjne o wysokości wyegzekwowany ch alimentów
 •  odpis orzeczenia sądu o ustanowieniu rodzinny zastępczej lub opiekuna prawnego
 •  odpisy aktów zgonu
 •  odpisy aktów urodzenia (w przypadku dzieci w wieku do 6 lat)
 •  zaświadczenia potwierdzające naukę uczących się członków rodziny (z uczelni i przy zmianie szkoły – aktualne zaświadczenia dotyczące roku  2016/2017  należy donieść: z uczelni do 15.X.2017, z innej szkoły do 30 IX 2017)
 •  orzeczenia komisji lekarskiej o niepełnosprawności (kserokopie i oryginał do okazania)
 •  zaświadczenia z urzędu pracy o statucie bezrobotnego z informacją o wysokości zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych lub o jego braku
 •  inne wymagane zaświadczenia w przypadku zmiany źródła dochodu w okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia złożenia wniosku
 •  karty pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573) lub w związku z uzyskaniem w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochrony uzupełniającej
 •  Karty Polaka - w przypadku cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich


Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia

http://uwb.edu.pl/studenci.php?p=689