strefa
Studia Strona główna / Wydział / Erasmus+ / Wyjazdy studentów

Rekrutacja na wyjazdy na studia odbywa się na wydziałach dwa razy w roku: zazwyczaj w marcu – na wyjazdy w kolejnym roku akademickim lub w semestrze zimowym oraz w październiku – rekrutacja uzupełniająca na wyjazdy w semestrze letnim.


Przed wyjazdem:


- po zakwalifikowaniu na wyjazd należy przejść proces aplikacji do uczelni partnerskiej. Zazwyczaj uczelnie partnerskie wysyłają bezpośrednio do studenta informacje na temat obowiązującej procedury aplikacyjnej. Jeżeli tak się nie stanie - informacji należy szukać na stronie internetowej danej uczelni. Należy pamiętać, aby nie przekroczyć terminu aplikowania, który każda uczelnia określa indywidualnie.

- przygotuj Learning Agreement (jest on zazwyczaj wymagany już podczas aplikowania do uczelni partnerskiej) i uzyskaj na nim wszystkie wymagane podpisy.

- zgłoś się do Biura Erasmusa z wypełnionym zaświadczeniem do NFZ w celu uzyskania podpisu. Potrzebne jest to do otrzymania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Należy to zrobić przed podpisaniem umowy

- wykup ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, obowiązujące na terenie kraju, do którego się wybierasz (np. Euro 26, ISIC lub inne)

- dostarcz potwierdzenie o zakwalifikowaniu z uczelni, do której się wybierasz z dokładnymi datami pobytu

- umów się z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem na podpisanie umowy i odbiór stypendium

- wypełnij test językowy on-line w systemie OLS (dotyczy osób, które studia za granicą będą odbywały w języku angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim lub niderlandzkim).


Przed powrotem:


- upewnij się, że zostały podpisane wszystkie potrzebne dokumenty:

Learning Agreement - podpisywany przed wyjazdem; powinien zawierać podpisy studenta, uczelni macierzystej i uczelni partnerskiej; ORYGINAŁ - powinien ostatecznie znaleźć się w dziekanacie, do Biura Erasmusa dostarczamy kopię potwierdzoną przez dziekanat za zgodność z oryginałem;

Changes to Learning Agreement - tworzysz ten dokument jeżeli dokonujesz jakichkolwiek zmian w programie zajęć - dodajesz lub rezygnujesz z przedmiotów; również musi zostać podpisany przez 3 strony - student, uczelnia macierzysta, uczelnia partnerska; ORYGINAŁ - powinien ostatecznie znaleźć się w dziekanacie, do Biura Erasmusa dostarczamy kopię potwierdzoną przez dziekanat za zgodność z oryginałem;

Transcript of Records - wykaz zaliczeń uzyskanych na wymianie wraz z ocenami; powinien zawierać podpis uczelni partnerskiej; ORYGINAŁ - powinien ostatecznie znaleźć się w dziekanacie, do Biura Erasmusa dostarczamy kopię potwierdzoną przez dziekanat za zgodność z oryginałem;

Poświadczenie pobytu - Letter of Confirmation lub inny dokument zawierający dokładne daty pobytu na stypendium, potrzebny do rozliczenia finansowego; ORYGINAŁ - dostarczamy do Biura Erasmusa.

 
Po powrocie:

- masz miesiąc na rozliczenie się z wyjazdu - dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów oraz wypełnienie raportu on-line i końcowego testu językowego.

WAŻNE INFORMACJE:

Dokument poświadczający pobyt nie może być wystawiony z datą wcześniejszą niż 3 dni przed datą zakończenia stypendium (dokument wystawiony wcześniej jest uznawany za nieważny).

Liczba oraz nazwy przedmiotów, zawartych w Wykazie Zaliczeń (Transcript of Records) musi zgadzać się z tym, co zostało ustalone w LA i Changes!!!

Wypełnienie raportu on-line jest warunkiem koniecznym do rozliczenia wyjazdu - brak ankiety może skutkować koniecznością zwrotu  całości stypendium.

Szczegółowe informacje dotyczące obliczania długości pobytu znajdują się w Zasadach finansowych wyjazdów.

Jeżeli ubiegasz się o zwrot kosztów podróży (ze środków wydziału) musisz mieć oryginalny bilet, na którym jest cena (w przypadku podróży pociągiem lub autobusem) lub fakturę wystawioną na Uniwersytet w Białymstoku (w przypadku biletów lotniczych).
 

Przedłużanie pobytu


Studenci, którzy chcą ubiegać się o przedłużenie pobytu muszą dostarczyć do Działu Programów Międzynarodowych i Współpracy z zagranicą zgodę na przedłużenie z Uczelni Partnerskiej oraz wydziału macierzystego (w tym celu składa się podanie do Dziekana - można to zrobić za pośrednictwem Koordynatora Wydziałowego). O wyrażeniu zgody na przedłużenie decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów. Termin składania podań o przedłużenie pobytu upływa 15 grudnia. Stypendium na przedłużenie pobytu zostanie przyznane tylu osobom, na ile wystarczy środków. Pozostałe osoby mogą uzyskać dofinansowanie pod warunkiem uzyskania dodatkowych środków z Agencji Narodowej (decyzja w tej sprawie ogłaszana jest w połowie stycznia).

 
Pobierz:

Zasady rekrutacji na wyjazdy na studia w roku ak. 2017-18

Zasady finansowania wyjazdów na studia w r. ak. 2015-16

Formularz zgłoszeniowy na wyjazdy na studia w roku akademickim 2017-18

Zaświadczenie do NFZ - potrzebne do uzyskania karty EKUZ

Learning Agreement

Wzór upoważnienia do przekazywania środków

Oświadczenia uczestnika programu

Wzór podania o przedłużenie pobytu


 

PRAKTYKI

Rekrutacja na praktyki prowadzona jest przez cały rok przez Dział Programów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą. Zgłoszenia (formularz zgłoszeniowy + podpisany Learning Agreement) można składać do Działu Programów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą do wyczerpania limitu miejsc. Decyzje o kwalifikacji są podejmowane indywidualnie i przekazywane bezpośrednio osobie składającej wniosek. Szczegółowe informacje zajdują się w pliku 'zasady rekrutacji'.


Ogólne zasady realizacji praktyk:
- danemu studentowi na każdym poziomie studiów przysługuje łącznie 12 miesięcy, a studentom studiów jednolitych magisterskich 24 miesiące do wykorzystania na wyjazdy na studia oraz praktyki w ramach programu Erasmus+. Do puli przysługujących miesięcy liczone są również wyjazdy w ramach programu LLP-Erasmus na danym poziomie studiów;
 
- pobyt na praktyce może trwać od 2 do 12 miesięcy. Wyjazdy można realizować zarówno w okresie wakacyjnym, jak i w trakcie roku akademickiego, jednak tego typu wyjazdy wiążą się z koniecznością uzgodnienia indywidualnej organizacji studiów. Zasadą będą praktyki trwające do 3 miesięcy. Na pobyt dłuższy należy uzyskać zgodę Uczelnianego Koordynatora;
 
- nowością w programie jest możliwość wyjazdów na praktyki absolwentów. Tego typu wyjazdy mogą być realizowane w okresie do 12 miesięcy po zakończeniu danego poziomu studiów, jednak zakwalifikować się na wyjazd trzeba jeszcze będąc studentem (przed obroną);
 
- praktyki można realizować we wszystkich krajach uczestniczących w programie (kraje UE), we wszelkiego rodzaju instytucjach i przedsiębiorstwach z wyłączeniem instytucji unijnych oraz polskich przedstawicielstw za granicą (lista instytucji unijnych, w których nie można odbywać praktyki znajduje się tutaj: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_en.htm);
 
- instytucję, w której ma odbyć się praktyka, student musi znaleźć samodzielnie. Warunkiem jest zgodność praktyki z kierunkiem studiów;
 
- stypendium na wyjazd wynosi 400, 500 lub 600 € miesięcznie w zależności od kraju, w którym będzie się odbywać praktyka. Lista krajów oraz szczegółowe warunki finansowania wyjazdów znajdują się w pliku 'zasady finansowe';
 
- aby zgłosić się na wyjazd należy pobrać i wypełnić Learning Agreement for Traineeships (LA) oraz formularz zgłoszeniowy. Oba dokumenty podpisane przez wszystkie wymienione osoby należy dostarczyć do Działu Programów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą (DPMiWZ), ul. M. Skłodowskiej-Curie 14, pokój 808 (VIII piętro). Do zgłoszenia wystarczy skan LA, jednak formularz zgłoszeniowy musi być oryginalny. Instrukcje wypełniania LA znajdują się na stronach 6-9 dokumentu. Odnośniki oraz informacje o tym, gdzie odnaleźć kody dziedzin, sektory itp. znajdują się na stronie 10. W razie kłopotów lub pytań dotyczących uzupełnienia dokumentu należy kontaktować się z mgr Anną Maj, e-mail: erasmus@uwb.edu.pl, tel. 85 745 7089
 
- kolejność wypełniania dokumentów: po uzgodnieniu z instytucją przyjmującą programu praktyki i wypełnieniu LA, należy wysłać go do instytucji przyjmującej, która uzupełnia dane kontaktowe, wypełnia rubrykę "The receving organisation/enterprise" oraz podpisuje dokument. Z podpisanym LA oraz wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy udać się do koordynatora wydziałowego w celu uzyskania podpisów oraz akceptacji wyjazdu. Następnie kompletne dokumenty należy dostarczyć do DPMiWZ;
 
- studenci, których praktyka będzie odbywała się w języku angielskim, hiszpańskim, włoskim, francuskim, niemieckim lub niderlandzkim będą musieli przed wyjazdem i po powrocie wypełnić test językowy on-line. Chętne osoby w trakcie pobytu mogą również wziąć udzial w kursie językowym on-line.

 
 
Dokumenty do pobrania:


Zasady rekrutacji na wyjazdy na praktyki w r. ak. 2017-18

Zasady finansowania wyjazdów na praktyki w r. ak. 2015-16

Formularz zgloszeniowy praktyki - Erasmus+ (2016-17)

Learning Agreement for Traineeships

Zaświadczenie do NFZ - potrzebne do uzyskania karty EKUZ