strefa
Ogłoszenia Strona główna / Studenci / Praktyki studenckie

Dziekanat Sprawy Socjalno-Bytowe i Praktyki Studenckie


Mgr Mirosława Cyuńczyk - m.cyunczyk@uwb.edu.pl
Mgr Izabela Niemyjska - i.niemyjska@uwb.edu.pl
tel. 85 745 73 97
pokój A 9.1

Godziny przyjęć studentów
pn.- wt. 9.00-13.00
czw.- pt. 9.00-13.00

Dodatkowe dyżury Dziekanatu

10.06.2018 r. (niedziela) 9.00-13.00 (w pok.17)
23.06.2018 r. (sobota) 9.00-13.00 (w pok.A9.1)

 

Studentów Wydziału Pedagogiki i Psychologii obowiązują praktyki przewidziane w planach studiów zgodnie ze standardami kształcenia dla kierunku oraz w powiązaniu z przedmiotami metodycznymi poszczególnych specjalności. 

Zgodnie z regulaminem studiów uzyskanie przez studenta zaliczeń ze wszystkich praktyk przewidzianych w planie kształcenia jest m. in. warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego.

Zaliczenie praktyki w danym roku akademickim jest jednym z kryterium zaliczenia roku.


 

O r g a n i z a c j a      p r a k t y k

Praktyki studenckie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii odbywają się zgodnie z Regulaminem praktyk, Programem praktyk oraz Harmonogramem praktyk zawodowych na dany rok akademicki.

Studenci odbywający praktyki zobowiązani są do:

-  uczestnictwa w zebraniu organizacyjnym z opiekunem praktyk z ramienia uczelni;

-   zapoznania się z Programem praktyk i przedstawienia go Organizatorowi praktyk (tj. w instytucji w której będzie odbywał praktykę);

-    zapoznania się z Regulaminem praktyk

-   pozyskania Organizatora praktyk, w której będzie realizowana praktyka - uzyskania wstępnej zgody;

-   pobrania z dziekanatu dokumentów niezbędnych do odbycia praktyki i przekazania ich Organizatorowi praktyk;

-   stosowania się do poleceń Organizatora praktyk i przestrzegania obowiązującego  regulaminu pracy;

-   wykonywania zadań stawianych przez opiekuna praktyki;

-   systematycznego dokumentowania  przebiegu praktyki i gromadzenia dokumentacji wymaganej do zaliczenia praktyki;

Opiekunowie praktyk ze strony  uczelni przeprowadzają  zebrania organizacyjne ze studentami w okresie:

 w przypadku praktyk realizowanych od października                                                                           - przed wakacjami letnimi (w okresie zajęć dydaktycznych)

w przypadku praktyk realizowanych od lutego                                                                                     - przed wakacjami zimowymi (w okresie zajęć dydaktycznych)

Na zebraniu opiekun określi:

-          instytucje, w których można odbyć praktyki;

-          treści programowe praktyki;

-          charakter praktyki;

-          termin i wymiar praktyki;

-          kryteria zaliczenia praktyki (terminy i  wymagania dokumentacyjne)

Miesiąc przed rozpoczęciem praktyki student powinien:

1)      pobrać z dziekanatu (pok. A 9.1) lub z zakładki Formularze Deklarację planowanej praktyki;

2)      dokonać wyboru Organizatora praktyk (przykładowe instytucje zawiera zakładka Wykaz Organizatorów praktyk) i uzyskać wstępną zgodę na realizację praktyki w danej instytucji;

3)      zgłosić się z wypełnioną Deklaracją planowanej praktyki do dziekanatu (pok. A 9.1) w celu pobrania Umowy w sprawie studenckich praktyk zawodowych i niezwłocznie przekazać ww. dokumenty Organizatorowi praktyk.

 

Ubezpieczenia od NNW i Badania lekarskie w okresie praktyk

 

Student podczas praktyki zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od NNW i ważne badania lekarskie  -  zgodnie z wymaganiami placówki.

Student, który dwa tygodnie przed rozpoczęciem praktyki zgłosi się do dziekanatu (pok. A 9.1) może być ubezpieczony za pośrednictwem uczelni.