strefa
2017 Strona główna / Wydział / Rada Wydziału / Uchwały Rady Wydziału

 

Uchwała nr 50/2017 z dnia 19 października 2017 r.
w sprawie przyjjęcia Regulaminu wyboru członków Rady Naukowej Międzywydziałowego Instytutu Kulturoznawstwa i Sztuki


Uchwała nr 49/2017 z dnia 19 października 2017 r.
w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Wydziału Pedagogiki i Psychologii na rok 2018


Uchwała nr 47/2017 z dnia 19 października 2017 r.
w sprawie przyjmowania laureatów Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej na studia stacjonarne na kierunku Pedagogika, Praca socjalna i Kulturoznawstwo z pominięciem postępowania rekrutacyjnego od roku akademickiego 2018/2019


Uchwała nr 46/2017 z dnia 19 października 2017 r.
w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Agnieszki Sołbut nt. ,,Towarzystwo Internatów i Burs jak instytucja wspomagająca działalność programową internatów i burs w Białymstoku" i wyznaczenia promotora prof. dr hab. Jerzego Nikitorowicza oraz promotora pomocniczego dr Karola Konaszewskiego


Uchwała nr 45/2017 z dnia 19 października 2017 r.
w sprawie wyznaczenia recenzentówrozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Filipek nt. ,,Wspomaganie człowieka dorosłego w sytuacji przemocy w rodzinie"pod kierunkiem naukowym promotora dr hab. Małgorzaty Halickiej, prof. UwB


 

Uchwała nr 44/2017 z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia wniosków o przyznanie dyplomów honorowych absolwentom Wydziału Pedagogiki i Psychologii z roku akademickiego 2016/2017


Uchwała nr 43/2017 z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie ustalenia łącznej wysokości kwoty zwolnienia z opłat studentów osiągających wybitne wyniki w nauce


Uchwała nr 42/2017 z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie upoważnienia przez Radę Wydziału promotorów z tytułem doktora do prowadzenia seminariów licencjackich i magisterskich na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2017/2018


Uchwała nr 41/2017 z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie upoważnienia przez Radę Wydziału asystentów do prowadzenia wykładów w roku akademickim 2017/2018


Uchwała nr 40/2017 z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie wszczęcia  przewodu doktorskiego mgr Marzenny Habib nt. Kandydaci do zawodu nauczyciela wobec edukacji włączającej uczniów z niepełnosprawnością intelektualnąi wyznaczenia promotora prof. dr hab. Marka Konopczyńskiego oraz promotora pomocniczego dr Katarzynę Szorc


Uchwała nr 39/2017 z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Opiniowania Wniosku o Otwarcie Przewodu Doktorskiego mgr Beaty Popiołek pod opieką naukową  dr hab. Barbary Weigl, prof. APS


Uchwała nr 38/2017 z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Opiniowania Wniosku o Otwarcie Przewodu Doktorskiego mgr Agnieszki Sołbut pod opieką naukową prof. dr hab. Jerzego Nikitorowicza


Uchwała nr 37/2017 z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie poparcia wniosku Rady Wydziału Historyczno-Socjologicznego UwB o wszczęcie postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa UwB Pani profesor Ewie Marii Wipszyckiej-Bravo


Uchwała nr 36/2017 z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie wystąpienia do Kapituły Medalu Za Zasługi Dla Rozwoju Polskiej Pedagogiki  z wnioskiem o przyznanie Medalu Za Zasługi Dla Rozwoju Polskiej Pedagogiki Profesorowi Jerzemu Niemcowi


Uchwała nr 35/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie likwidacji studiów podyplomowych


Uchwała nr 34/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie utworzenia i prowadzenia studiów podyplomowych


Uchwała nr 33/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie zmian w efektach kształcenia i programach studiów podyplomowych


Uchwała nr 32/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych


Uchwała nr 31/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie wzoru sylabusa studiów podyplomowych


Uchwała nr 30/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwalonym w dniu 25 maja 2017 r. planie i programie studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika obowiązującym od roku akademickiego 2017/2018

Uchwała nr 23/2017 z dnia 25 maja 2017 r.

Uchwała nr 22/2017 z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie likwidacji studiów podyplomowych


Uchwała nr 21/2017 z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie utworzenia i prowadzenia studiów podyplomowych


Uchwała nr 20/2017 z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów finansowych związanych z przeprowadzeniem postępowania o nadanie tułu naukowego profesora dr hab. Mirosława Sobeckiego, prof. UwB
na Wydziale Studiów Edukacyjnych im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Uchwała nr 19/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r.
w sprawie zasad podziału środków z dotacji bazowej


Uchwała nr 18/2017 z dnia 16 marca 2017 r.
w sprawie zasad i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne - pierwszego i drugiego stopnia - na rok akademicki 2018/2019


Uchwała nr 5/2017 z dnia 23 lutego 2017 r.
w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Katedry Edukacji Międzykulturowej Wydziału Pedagogiki i Psychologii