strefa
2018 Strona główna / Wydział / Rada Wydziału / Uchwały Rady Wydziału

 

Uchwała nr 23/2018 z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie zasad i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne - pierwszego i drugiego stopnia - na rok akademicki 2018/2019


Uchwała nr 22/2018 z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie powołania składu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2018/2019


Uchwała nr 21/2018 z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów finansowych związanych z przeprowadzeniem postępowania habilitacyjnego dr Beaty Miruckiej na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II


Uchwała nr 20/2018 z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów finansowych związanych z przeprowadzeniem postępowania habilitacyjnego dr Krzysztofa Sawickiego na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu i. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Uchwała nr 19/2018 z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów finansowych związanych z przeprowadzeniem postępowania habilitacyjnego dr Tomasza Bajkowskiego na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach


Uchwała nr 18/2018 z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie zaopiniowania i wystąpienia z wnioskiem o przyznanie nagrody ministra dla nauczyciela akademickiego dr hab. Urszuli Wróblewskiej


Uchwała nr 17/2018 z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie zaopiniowania i wystąpienia z wnioskiem o przyznanie stypendium naukowego dla wybitnego młodego naukowca dr Emilii Żyłkiewicz-Płońskiej


Uchwała nr 16/2018 z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie zaopiniowania i wystąpienia z wnioskiem o przyznanie stypendium naukowego dla wybitnego młodego naukowca dr Karola Konaszewskiego


Uchwała nr 15/2018 z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. Opiniowania Wniosku o Otwarcie Przewodu Doktorskiego mgr Anny Chańko-Kraszewskiej pod opieką naukową prof. dr hab. Marka Jerzego Konopczyńskiego


Uchwała nr 14/2018 z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Bandach nt. Kompetencje do komunikacji międzykulturowej osób realizujących zadania w obszarze pracy socjalnej pod kierunkiem naukowym promotora dr hab. Mirosława Sobeckiego, prof. UwB i promotora pomocniczego dr Tomasza Sosnowskiego


Uchwała nr 13/2018 z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie powołania Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w zakresie dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej i języka obcego nowożytnego mgr Danuty Narbut


Uchwała nr 12/2018 z dnia 22 lutego 2018 r.
w sprawie kalkulacji określających średnią stawkę godzinową dla poszczególnych kierunków, poziomów i profili kształcenia stanowiących podstawę do ustalenia opłaty za potwierdzenie efektów uczenia się dla kierunków prowadzonych przez Wydział Pedagogiki i Psychologii na podstawie wysokosci opłat wnoszonych przez polskich obywateli podejmujących studia na zasadach pełnej odpłatności na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2018/2019


Uchwała nr 11/2018 z dnia 22 lutego 2018 r.
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne wnoszone przez studentów podejmujących studia na kierunkach w językach obcych na zasadach pełnej odpłatności


Uchwała nr 10/2018 z dnia 22 lutego 2018 r.
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne za pełny cykl kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, ustaloną dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach pełnej odpłatności


Uchwała nr 9/2018 z dnia 22 lutego 2018 r.
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne za pełny cykl kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, ustaloną dla obywateli polskich podejmujących studia na zasadach pełnej odpłatności


Uchwała nr 8/2018 z dnia 22 lutego 2018 r.
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne za pełny cykl kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, ustaloną dla obywateli polskich oraz cudzoziemców


Uchwała nr 7/2018 z dnia 22 lutego 2018 r.
w sprawie utworzenia specjalności Cultural Animation prowadzonej w języku angielskim na kierunku Pedagogika na studiach stacjonarnych drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim od roku akademickiego 2018/2019


Uchwała nr 6/2018 z dnia 22 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia : Zasad podziału Wydziału Pedagogiki i Psychologii  Uniwersytetu w Białymstoku dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi zwiazanych, służących rozwojowi młodych naukowców


Uchwała nr 5/2018 z dnia 22 lutego 2018 r.
w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Józefy Ireny Szklanej-Berest nt. Postawy personelu medycznego oraz młodzieży kształcącej się w zakładach medycznych wobec osób starych w kontekście oceny jakości oferowanej osobom starym pomocy i opieki zdrowotnej i wyznaczenia promotora dr hab. Grażyny Bartkowiak, prof. AMW oraz promotora pomocniczego dr Joanny Szymanowskiej


Uchwała nr 4/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr 2058 Senatu UwB z dnia 26.04.2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019


Uchwała nr 3/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r.
w sprawie liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2018/2019


Uchwała nr 2/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania Wydziałowej  Komisji ds. Etyki Badań Naukowych


Uchwała nr 1/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r.
w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Danuty Narbut nt. Szkolnictwo polskie na Litwie w latach 1991-2011 pod kierunkiem naukowym promotora prof. dr hab. Rafała Piwowarskiego