strefa
Zakład Psychologii Społecznej Strona główna / Pracownicy / Katedry, Zakłady, Pracownie
Pracownicy Zakładu:

Dr hab. Małgorzata Niesiobędzka, prof. UwB - kierownik Zakładu


Dr hab. Małgorzata Niesiobędzka, prof. UwB
Dr hab. Halina Monika Wróblewska
Dr Andrzej Dakowicz
Dr Marcin Kolemba
Dr Agnieszka Masłowiecka

Dr Agnieszka Nowakowska-Kaliszuk
Dr Irena Parfieniuk
Dr Grzegorz Zalewski


 

 

Działalność naukowo – badawcza: próba określenia procesu wspomagania rozwoju społecznego i emocjonalnego osób na różnych etapach życia za pośrednictwem m.in. współpracy międzypokoleniowej, nowych form treningu i uczenia się przez doświadczenie (action-learning), a także gier poważnych (serious games). Analiza czynników wpływających na dobrostan i jakość funkcjonowania oraz powodzenie na rynku pracy osób w okresie wczesnej dorosłości. Określenie jakie osobowościowe uwarunkowania wpływają na powodzenie związku małżeńskiego. Opis zachowań ryzykownych pod kątem mechanizmów ich powstawania, skutków i profilaktyki w przebiegi psychoedukacji.

Kontakt: (85) 745 74 11

Dr hab. Halina Monika Wróblewska

Kontakt: monika.wroblewska3@wp.pl

Lista publikacji (lata 2013- 2016)-

Konferencje (lata 2013- 2016)-


Główne wątki działalności naukowo-badawczej

1. Podmiotowe kompetencje twórcze i uwarunkowania ich rozwoju
2. Diagnozowanie, kształcenie i wspomaganie rozwoju zdolności i uzdolnień twórczych w procesie edukacji. Uwarunkowania rozwoju ucznia zdolnego.
3. Edukacja wspierająca rozwój twórczej aktywności. Sztuka i twórcza ekspresja w rozwijaniu i wspomaganiu twórczego samorozwoju (autokreacji).

Obszar badań konsekwentnie podejmowany i eksplorowany  można określić jako psychospołeczne uwarunkowania potencjału twórczego człowieka w aspekcie rozwoju i różnic indywidualnych - od diagnozy twórczego potencjału rozwojowego dzieci i młodzieży – do form i aktywności, w których mogą realizować twórczy potencjał dorośli.

Udział w projektach:
• Grant miejski „Białostockie Talenty XXI wieku”. Czynny udział w realizacji zajęć edukacyjnych w ramach projektu: Trening kreatywności. Trzy edycje zajęć warsztatowych zorganizowanych i przeprowadzonych z udziałem grupy licealistów (2014-2016)
• Uczestniczenie w pracach Zespołu do identyfikacji i opieki nad uczniami zdolnymi w ramach działań projektu Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego  „Talenty XXI wieku”. Jego realizacja przewidziana jest w latach 2014-2020. W ramach projektu czynny udział w seminarium informacyjno-organizacyjnym nt. „Talenty XXI wieku - praktyka pracy ze szkołami”  pod patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku dr. hab. Tadeusza Truskolaskiego skierowanego do dyrektorów szkół, nauczycieli, szkolnych koordynatorów ds. realizacji projektu. Wystąpienie na temat: „Talent jako kategoria badawcza i obszar badań w edukacji”, Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej (2014)
• Członek Rady Naukowej międzynarodowego czasopisma naukowego „Creativity. Theories – Research – Applications”

Współpraca z instytucjami, organizacjami i towarzystwami naukowymi. Działalność popularyzująca naukę
Doświadczenie organizacyjne w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli. Moja współpraca z Podlaskim Kuratorium Oświaty w Białymstoku polegała na opracowaniu i złożeniu dokumentacji w procedurach konkursowych jako osoba reprezentująca Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Dwukrotnie wygrany (w 2007 i 2008 roku) Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku konkurs na zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji naukowo-metodycznych
1). Organizacja i przeprowadzenie konferencji naukowo- metodycznej ( z udziałem 250 nauczycieli i dyrektorów szkół województwa podlaskiego) w zakresie doskonalenia nauczycieli województwa podlaskiego w ramach kształcenia i promowania uczniów szczególnie uzdolnionych nt. Zadania szkoły związane z kształceniem i promowaniem uczniów szczególnie uzdolnionych (2007);
2). Organizacja i przeprowadzenie konferencji naukowo- metodycznej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli województwa podlaskiego nt.  Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole  (2008). 

Współpraca z instytucjami praktycznie uczestniczącymi na rynku edukacji w zakresie realizacji różnych przedsięwzięć i projektów:
• Udział w pracach Zespołu do identyfikacji i opieki nad uczniami zdolnymi w ramach działań projektu „Talenty XXI wieku” organizowanego przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, Uniwersytet w Białymstoku (UwB), Politechnikę Białostocką (PB), Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU) i Urzędu Miasta Białystok. Jego realizacja przewidziana jest latach 2014-2020.
• Współpracuję z Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU), czynnie uczestnicząc w
pracach Zespołu I - Uczeń – Szkoła – Rodzice – projekt   Talenty XXI wieku. Członek Rady Programowej Projektu. Czynny udział w realizacji zajęć edukacyjnych realizowanych  w ramach zajęć projektowych:

Trening kreatywności.
Zajęcia warsztatowe zorganizowane i przeprowadzone z  udziałem grupy licealistów:  28-11.06.2014 (edycja pierwsza),  młodzieży gimnazjalnej 10.04- 15.05. 2015 (edycja druga), młodzieży szkół ponadgimnazjalnych (maj-czerwiec 2016) (edycja trzecia).

Aktywna działalność w obszarze popularyzacji nauki

• Czynny udział  merytoryczny w ramach projektu - Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy (EUD)  Edycja druga (2010) i trzecia (2011). Przygotowanie i realizacja wykładów dla rodziców oraz konsultacje
• Seminarium naukowo-szkoleniowe „Tutoring – jak rozwijać potencjał uczniów i moty¬wować ich do samodzielnej pracy?, adresowane do dyrektorów, nauczycieli, wycho¬wawców, organizowane przez Fundację Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji Spo¬łeczno-Pedagogicznych. Białystok 2013. Wystąpienie nt.: Rozwijanie twór¬czego potencjału uczniów – potrzeby i możliwości oraz przeprowadzenie warsztatu Twórcze myślenie i rozwiązywanie problemów z udziałem nauczycieli i dyrektorów szkół.
• X edycja konferencji zawodowej Kształcenie zawodowe – egzaminy zewnętrzne – rynek pracy pt. Od motywacji do  miejsca pracy pod patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku  i Ministerstwo Edukacji Narodowej. Udział czynny w seminarium. Wystąpienie na temat: Motywacja w rozwoju osobowym (2014). Udział w panelu dyskusyjnym z udziałem przedstawicieli samorządów terytorialnych, szkolnictwa zawodowego i przedsiębiorców. 
• W ramach popularyzacji projektu Akademia Licealisty (AL): Udział w audycji  pt. Wieczór z ekspertem (Polskie Radio Białystok).

Opieka naukowa nad studentami: Wieloletnia opiekę (od 2004 roku)  nad  Kołem Naukowym Kreatywności działającym przy Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
Promowanie prac licencjackich i magisterskich: Opieka nad pracami magisterskimi i licencjackimi: 180 wypromowanych prac dotyczących psychospołecznych uwarunkowań  zachowań twórczych i autokreacyjnych, rozwoju twórczej aktywności oraz  diagnozy, rozwoju i  oddziaływań edukacyjnych  dotyczących zdolności i uzdolnień osób w różnych grupach wiekowych.
Pozostałe:
• opracowanie autorskiego programu studiów podyplomowych: Psychopedagogika kreatywności
• opracowanie programu studiów podyplomowych (doskonalących): Edukacja ucznia zdolnego
• działalność naukowa została nagrodzona sześciokrotnie nagrodami Rektora UwB w latach: 2000, 2004, 2005, 2006, 2011, 2013
• Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne osiągnięcia dla oświaty i wychowania (2014) 

Dr Andrzej Dakowicz

Kontakt:

e-mail: a.dakowicz@uwb.edu.pl

 Lista publikacji (za okres 2013 – 2016):

Książki:
Dakowicz A.
(2014). Powodzenie małżeństwa. Uwarunkowania psychologiczne w perspektywie transgresyjnego modelu Józefa Kozieleckiego. Białystok: Trans Humana.
Dakowicz L., Dakowicz A., Jocz B., Antczak A. (2014). Ramowy program wychowania do życia w rodzinie Miasta Białegostoku. Białystok: Miasto Białystok.

Artykuły w czasopismach naukowych:
Dakowicz A. (2014). Transgresyjna analiza funkcjonowania małżonków o wyższym i niższym poziomie zadowolenia ze swojego związku. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, nr 3 (19), 79-89.
Dakowicz A. (2014). Ojcowie potrzebni. Wychowawca. Miesięcznik nauczycieli i wychowawców katolickich, 12, 26-27.
Dakowicz A. (2014). The affective sphere of spouses with high or low relationship satisfaction. Progress in Health Sciences, 4 (2), 96-101.
Dakowicz A. (2014). Świadomość osobistych przekonań małżonków o wyższym i niższym poziomie zadowolenia ze swojego związku. Rocznik Teologii Katolickiej, XIII/2, 75-88.
Dakowicz A. (2014). Psychologiczna analiza systemów rodzinnych młodych kobiet zaangażowanych religijnie. Studia nad Rodziną, XVIII, nr 1 (34), 165-283.
Dakowicz A. (2014). Psychologiczna analiza systemów rodzinnych nastolatek doświadczających w przeszłości przemocy fizycznej. Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy. Nauki Społeczne, Nr 4 (12), 53-74.
Dakowicz L., Dakowicz A. (2014). Wychowanie do życia w rodzinie – wspólna troska białostockiej społeczności lokalnej o przyszłość młodego pokolenia. Studia nad Rodziną, XVIII, nr 2, 65-75.
Dakowicz A. (2015). Marital Success in the Perspective of Kozielecki’s Transgression Model. Studies in Logics, Grammar and Rethoric - Cognitive systems, 40 (53), 321-333.
Dakowicz A. (2015). Wiedza o sobie nawzajem małżonków charakteryzujących się wysokim i niskim poziomem transgresji. Przegląd Psychologiczny, t. 58, nr 1, 31-42.
Dakowicz A. (2015). Specificity of psychon structure forming the personality of transgressive and protective spouses. Polish Psychological Bulletin, 46 (4), 535-542.
Dakowicz A. (2015). Małżonkowie transgresyjni i zachowawczy – psychologiczna analiza szansy powodzenia i ryzyka rozpadu związku małżeńskiego. Rocznik Teologii Katolickiej, XIV/1, 255-270.
Dakowicz A. (2015). Awareness of Personal Beliefs by Spouses with Higher and a Lowel of Transgression. Vesnik of Brest University, Series 3, Philology, Pedagogics, Psychology. Scientific-Theoretical Journal, Nr 2, 131-137 (język rosyjski).
Dakowicz A. (2015). Potrzeby indywidualne małżonków o wysokim i niskim poziomie transgresji. Studia Psychologica, 15 (1), 33-44.

Artykuły w pracach zbiorowych:
Dakowicz A. (2013). Psychologiczna analiza funkcjonowania małżeństw zróżnicowanych wyznaniowo. W: J. Muszyńska, W. Danilewicz, T. Bajkowski (red.). Kompetencje międzykulturowe jako kapitał społeczności wielokulturowych. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak. 255-268.
Dakowicz A. (2013). Jakość związków małżeńskich o wysokim i niskim poziomie transgresji. W: W. Danilewicz, M. Sobecki, T. Sosnowski (red.). Pedagogika społeczna wobec zmian przestrzeni życia społecznego. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak. 173-182.
Dakowicz A. (2015). Psychologiczna analiza systemów rodzinnych młodych mężczyzn zaangażowanych religijnie. W: A. Margasiński (red.), Rodzina w ujęciu systemowym. Teoria i badania. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, 119-141.
Dakowicz A. (2015). Tworzenie przestrzeni satysfakcji małżeńskiej poprzez transgresję osobistą małżonków. W: J. Uszyńska-Jarmoc, B. Kunat (red.), Twórczość codzienna jako aktywność całożyciowa człowieka. Białystok: Stowarzyszenie Trans Humana, 74-83.
Dakowicz A. (2015). Specyfika sfery afektywnej rodziców o wysokim i niskim poziomie transgresji. W: J. Uszyńska-Jarmoc, M. Bilewicz (red.), Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży. Teoria i badania. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak, 218-229.
Dakowicz A. (2015).  Specyfika wybranych czynników osobowości kobiet i mężczyzn o różnym typie płci psychologicznej. W: B. J. Soiński (red.), Edukacja. Teologia i dialog Tom 11. Płeć i gender w perspektywie psychologii pastoralnej. Poznań: Wydział Teologiczny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 97-106.
Dakowicz A. (2016). A Psychological Analysis of the Family Systems of Young Religiously-Active Men. In: A. Margasiński (ed.), Family in the Systems-Centered Perspective. Theory and research. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, 112-133, (dostęp on-line: www.facesiv.com).

Konferencje (za okres 2013 – 2016):

● Referat: „Kompetencje poznawcze małżonków zadowolonych i niezadowolonych ze swojego związku”
- XXII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej „Społeczny kontekst rozwoju od dziecka do człowieka dorosłego” 2013, Gdańsk, Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Sekcja Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

● Udział w konferencji bez wystąpienia
- Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Otoczmy troską życie” 2013, Białystok, Międzywydziałowa Katedra Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku  oraz Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich w Białymstoku

● Referat: „Tworzenie przestrzeni satysfakcji małżeńskiej poprzez transgresję osobistą małżonków”
- Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna „Patrzeć inaczej – widzieć więcej. Twórczość codzienna jako aktywność całożyciowa człowieka” 2014, Białystok, Polskie Stowarzyszenie Kreatywności oraz Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB
● Referat: „Specyfika sfery afektywnej rodziców o wysokim i niskim poziomie transgresji”
- IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Dziecko – Rodzice – Nauczyciel”. Kompetencje kluczowe człowieka w społeczeństwie wiedzy 2014, Białystok, Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UwB

● Referat: „Miłość małżeńska jako efekt transgresji osobistej małżonków”
- Konferencja naukowo – szkoleniowa „Miłość: uczucia czy relacje?” 2014, Brześć (Białoruś),  Katedra Psychologii Rozwoju na Fakultecie Socjalno-Pedagogicznym Brzeskiego Państwowego Uniwersytetu im. A. Puszkina

● Referat: „Transgresyjne ujęcie uwarunkowań psychologicznych jakości związku małżeńskiego”
- Konferencja Naukowa „Obraz współczesnej rodziny. Przemiany, problemy, perspektywy” 2014, Lublin, Instytut Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

● Referat: „Pomoc rodzinie w systemie edukacyjnym Białegostoku”
- Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Z pomocą człowiekowi … W pierwszą rocznicę śmierci śp. Profesor Teresy Kukołowicz” 2015, Lublin, Instytut Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

● Referat: „Psychologiczne skutki mentalności pro-aborcyjnej”
- Konferencja Naukowa z okazji „Dnia Świętości Życia. Prawne, medyczne i etyczne aspekty ochrony ludzkiego życia i rodziny” 2015, Białystok, Katedra Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku, Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Białostockiej, Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy, Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych, Białostockie Forum Życia i Rodziny, Civitas Christiana

● Referat: „Formacja ludzka do udanego życia w małżeństwie”
- Konferencja Krajowa nt. „Psychologia a formacja ludzka. Zadania, wyzwania, perspektywy” 2015, Białystok, Katedra Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie – Studium Teologii w Białymstoku, Studium Życia Rodzinnego Archidiecezji Białostockiej, Centrum Formacji Pastoralno – Katechetycznej w Białymstoku

● Referat: „Specyfika sfery afektywnej małżonków o wyższym i niższym poziomie transgresji”
- Kongres Rodziny „Obudzić (nie)odkryty potencjał rodziny. Rodzina pyta i odpowiada” 2015, Lublin, Instytut Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

● Czynny udział w dyskusji
- Seminarium promocyjne doktorskie i habilitacyjne 2016, Łódź, prowadzone przez prof. B. Śliwerskiego i dr hab. Alinę Wróbel w Katedrze Teorii Wychowania na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego

● Referat: „Specyfika sfery afektywnej kobiet o wyższym i niższym poziomie transgresji”
- I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Polki – wczoraj, dziś i jutro” 2016, Łódź, Instytut Psychologii na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego

● Prelekcja: „Pozytywne i negatywne aspekty ponowoczesnych związków intymnych (małżeńskich)”
- Seminarium „Miłość – współczesne odsłony intymności” w ramach tryptyku socjologicznego „MIŁOŚĆ – MAŁŻEŃSTWO – RODZINA 2016, Warszawa, Katedra Socjologii Ogólnej w Instytucie Socjologii UKSW w Warszawie przy współpracy Sekcji Socjologii Rodziny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Koła Naukowego Studentów Socjologii

● Referat: „Typ płci psychologicznej a poziom kompetencji społecznych kobiet i mężczyzn pełniących funkcje kierownicze”
- Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Kobiety i mężczyźni. Różnice, podobieństwa” 2016, Rzeszów, Zakład Psychologii Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

● Referat: „Klimat życia rodzinnego małżonków o wyższym i niższym poziomie aktywności noetycznego wymiaru osobowości”
- Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Rodzina a prawo w cywilizacji chrześcijańskiej” 2016, Supraśl, Katedra Nauk Historyczno-Prawnych i Komparatystyki Prawniczej, Zakład Prawa Cywilnego, Zakład Prawa Międzynarodowego Prywatnego, Katedra Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Zakład Historii Starożytnej, Katedra Historii Nowożytnej na Wydziale Socjologiczno- Historycznym Uniwersytetu w Białymstoku, Katedra Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku, Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, Centrum Badań Struktur Społecznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy Środkowo-Wschodniej, Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, Stowarzyszenie „Romanistyka Prawnicza”, Akademia Supraska

 

Inne informacje:

• absolwent Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
• w latach 2001-2007 członek Zarządu, a od 2007 roku wiceprezes Podlaskiego Stowarzyszenia Absolwentów KUL
• współzałożyciel i kierownik Podyplomowych Studiów Wychowania w Rodzinie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
• rzeczoznawca na liście Ministerstwa Edukacji Narodowej kwalifikujący środki dydaktyczne w zakresie modułu wychowanie do życia w rodzinie na wszystkich etapach edukacji
• przez dwie kadencje (w latach 2000-2006) przewodniczący Zarządu Białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
• członek Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk (od 2006 roku)
• członek Rady Programowej ds. Wspierania Rodziny przy Prezydencie Miasta Białegostoku (od 2011 roku) 

Dr Marcin Kolemba

Kontakt: marcin.kolemba@vp.pl

Zainteresowania naukowe:


mediacje, negocjacje oraz psychologia społeczna i psychologia pozytywna (czynniki wpływające na postrzeganie siebie w kategoriach szczęściarza i pechowca)


Konferencje (lata 2013- 2015)-

Publikacje (lata 2013- 2015)-

 

Inne informacje:

•    absolwent Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego
•    trener umiejętności społecznych


 

 

Dr Agnieszka Masłowiecka

Kontakt:  a.maslowiecka@gmail.comZainteresowania naukowe:

psychologia rozwoju osobowego, rozwój osobowości poprzez kryzysy, możliwości autokreacji i odbudowy Ja po traumie i znaczącej stracie, kształtowanie kompetencji emocjonalnych i społecznychGranty naukowe:

  • Projekt pt. „Platforma Retro-Aktywnych” w ramach programu INNOWACJE SPOŁECZNE (konsorcjum Uniwersytetu w Białymstoku i firmy badawczej MDM – Badania społeczne oraz Fundacji „Dojrzali. Między Pokoleniami”) – współautorka wniosku złożonego w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Przeszedł pozytywnie ocenę formalną,  nie otrzymał dofinansowania (2013)
  • Projekt pt. „Innowacyjny model współdziałania instytucji edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych i organizacji działających na rzecz seniorów. Międzygeneracyjne kształtowanie kompetencji emocjonalnych, społecznych i twórczych” w ramach programu INNOWACJE SPOŁECZNE (konsorcjum Uniwersytetu w  Białymstoku, firmy MDM – Badania i gry społeczne oraz Fundacji „Dojrzali. Między Pokoleniami”) – kierownik projektu we wniosku złożonym w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Przeszedł pozytywnie ocenę formalną,  nie otrzymał dofinansowania (2014)

 

Konferencje (lata 2013- 2015)-

Publikacje (lata 2013- 2015)-

 

Inne informacje:

•psycholog, psychoterapeutka, coach
•przez wiele lat pracowała z dziećmi i rodzinami dzieci chorych i z opóźnionym rozwojem, także w hospicjum dziecięcym. Prowadziła grupy wsparcia dla osieroconych rodziców
•prezeska Fundacji „Dojrzali - im. Małgosi Dmochowskiej”, której celem jest zmniejszenie osamotnienia osób chorych i cierpiących, zwiększenie ich podmiotowości, a także promowanie wolontariatu
•pisarka, autorka małych form teatralnych („Psychoterapia” Migotania, przejaśnienia), zbioru opowiadań („Pyszne ciało” 2011, Wyd. Forma) oraz powieści („Splątanie” 2014, Wyd. Forma)


 

Dr Agnieszka Nowakowska-Kaliszuk

Kontakt: a.nowakowska@uwb.edu.pl

Lista publikacji -

 

Zainteresowania naukowe:

uwarunkowania związane z konstruowaniem oraz przemianami współczesnej męskości i zachowań mężczyzn w ujęciu gender, również w kontekście międzykulturowym

Inne informacje:

•absolwentka Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie
•należy do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (w latach 2009-2012 pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Zarządu Białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego)
•należy do International Association for Cross-Cultural Psychology
•prowadzi warsztaty antydyskryminacyjne, genderowe, komunikacji i umiejętności interpersonalnych
•interesuje się również problematyką uchodźczą (m.in. odbyty staż w UNHCR oraz praca socjoterapeutyczna z dziećmi uchodźczymi)
 


 

Dr Irena Parfieniuk

Dr Irena Parfieniuk

Kontakt: i.parfieniuk@uwb.edu.pl

 

Zainteresowania naukowe:

tożsamość społeczna jednostki, poznawcze i społeczne konsekwencje przynależności grupowej, komunikacja międzykulturowa

Konferencje (lata 2013- 2015)-

Publikacje (lata 2013- 2015)-

Inne informacje:

•członkostwo w  Komisji d/s Kontaktów z Partnerami z Europy Wschodniej oraz w  Komisji d/s Jakości Kształcenia
•prowadzenie działalności terapeutycznej w Akademickiej Poradni Psychologicznej  obejmującej pomoc w sytuacjach kryzysowych, terapię krótkoterminową, poradnictwo psychologiczne


 

Dr Grzegorz Zalewski

Kontakt:

gzalew@umwb.edu.pl


Zainteresowania naukowe:

psychologia resocjalizacyjna, społeczno-wychowawcza i kliniczna

Konferencje (lata 2013- 2015)-

Publikacje (lata 2013- 2015)-

 

 

Inne informacje:

• chair of the session: Mental health and disorders and oral presentation: Social climate in socializing institution and the level of psychotism in wards on 10-th European Congress of Psychology, July 3 – 6, 2007 Prague, Czech Republic