strefa
Katedra Teorii Wychowania i Antropologii Pedagogicznej Strona główna / Pracownicy / Katedry, Zakłady, Pracownie

Kontakt: (85) 745 72 84 e-mail: pip.ztw@uwb.edu.pl

Pracownicy:

Prof. zw. dr hab. Andrej Harbatski - kierownik Katedry

dr hab. Tomasz Olchanowski
dr Lidia Dakowicz
dr Elżbieta Krysztofik-Gogol
mgr Agnieszka Filipek


 


Informacje o Katadrze:

Badania naukowe:
W Katedrze prowadzone są badania dotyczące przemian współczesnej myśli pedagogicznej i antropologicznej oraz ich konsekwencji dla teorii i praktyki wychowania. Ponadto badania naukowe pracowników Katedry koncentrują się wokół następujących zagadnień: kształtowanie tożsamości kulturowej; bezpieczeństwo konfesyjne; znaczenie „małej ojczyzny” w wychowaniu patriotycznym; wartości w edukacji i wychowaniu; życie duchowe i religijne nauczycieli; tendencje rozwoju oświaty w Polsce i na świecie; nowoczesny wymiar kompetencji (organizacyjnych, wychowawczych, medialnych) nauczyciela; przemoc w rodzinie i działania na rzecz przeciwdziałania przemocy; edukacja i wychowanie w kontekście wyzwań cywilizacyjnych.

Dydaktyka:

Pracownicy Katedry prowadzą następujące zajęcia:
- Teoria wychowania
- Antropologia pedagogiczna
- Antropologia kulturowa
- Pedeutologia
- Etyka zawodowa
- Programy wsparcia dziecka i rodziny
- Patologie życia społecznego
- Biblioterapia
- Edukacja literacka
- Psychoanaliza sztuki
- wykłady monograficzne
- seminaria licencjackie i magisterskie
- fakultety
- przedmioty do wyboru.

Działalność organizacyjna:

Pod egidą Katedry działa Studenckie Koło Naukowe Teorii Wychowania i Praktyki Pedagogicznej.


 

Prof. zw. dr hab. Andrej Harbatski

Lista publikacji -

Zainteresowania naukowe: historia Chrześcijaństwa na ziemiach białoruskich; antropologia wsi i miasta; antropologia pedagogiczna; antropologia codzienności; kultura pogranicza.

Dydaktyka:
Antropologia kulturowa, Antropologia pedagogiczna, Antropologia codzienności, wykład monograficzny, seminaria licencjackie, magisterskie i doktorskie.


Dr hab. Tomasz Olchanowski

Lista publikacji -

Zainteresowania naukowe: psychologia głębi i antropologia (destrukcyjne i twórcze tendencje w ludzkiej psychice, źródła kultury i problematyka przemiany duchowej, refleksja filozoficzna nad naukami humanistycznymi i społecznymi, relacja mistrz – uczeń, procesy nieświadome w życiu jednostek i społeczeństw); techniki pracy nad ciałem i świadomością, które powstały w tradycji niektórych szkół buddyjskich, neoplatonizmu, stoicyzmu i mistyki chrześcijańskiej.


Dydaktyka: Psychoanaliza sztuki, Biblioterapia, Psychoanaliza w badaniach kultury, Podstawowe problemy społeczne oraz seminaria magisterskie i licencjackie.


 

Dr Lidia Dakowicz

Dr Lidia Dakowicz

Lista publikacji (2013-16)

Konferencje (2013-16)

Zainteresowania naukowe: teoria wychowania, aksjologia, systemy wartości nauczycieli, przekaz wartości w procesie wychowania, etyka zawodowa, proces wychowania w rodzinie i szkole, kompetencje wychowawcze rodziców, kompetencje kluczowe nauczycieli.

Dydaktyka: Teoria wychowania, Socjologia wychowania, Etyka zawodowa, seminaria licencjackie i magisterskie.

Inne informacje:
1. Członek Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk
2. Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego – pełniąca funkcję członka Komisji Rewizyjnej
3. Członek Rady Programowej ds. Wspierania Rodziny powołanej przez Prezydenta Miasta Białegostoku
4. Opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Teorii Wychowania i Praktyki Pedagogicznej przy Katedrze Teorii Wychowania i Antropologii Pedagogicznej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UwB


 

Dr Elżbieta Krysztofik-Gogol


Lista publikacji (2013-16)

Konferencje (2013-16)

Zainteresowania naukowe: życie religijne i duchowe nauczycieli; duchowość w perspektywie antropologicznej; teoria i metodyka terapii tańcem i ruchem; arteterapia w profilaktyce i wsparciu psychologicznym.

Dydaktyka:
Teoria wychowania, Antropologia kulturowa, Antropologia pedagogiczna, Arteterapia – sztuka w profilaktyce i terapii (fakultet), Ruch i taniec we wspomaganiu rozwoju człowieka (fakultet).
Mgr Agnieszka Filipek

Lista publikacji -


Zainteresowania naukowe: teoria i praktyka wychowania, zagrożenia środowisk wychowawczych, patologie życia społecznego, profilaktyka i terapia uzależnień, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, pomoc ofiarom przemocy w rodzinie, profilaktyka i resocjalizacja, problematyka zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży.

Dydaktyka: Teoria wychowania, Patologie życia społecznego, Interwencja kryzysowa, Rodzina z problemem alkoholowym, Przemoc w rodzinie – zagadnienia diagnostyczne i sposoby przeciwdziałania (fakultet).